Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΚ.ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ :ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ "ΦΑΣΙΣΤΕΣ" - ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ (1927-1936)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435

facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ὁ προηγούμενος αἰώνας ὑπῆρξε ἡ ἀφετηρία τῆς δημιουργίας κυρίαρχων κοινωνικῶν ρευμάτων ὅπου ἡ ταξική ἀντιπαράθεση ὑπῆρξε καθοριστική, ἀλλά συνυπῆρξε ἤ καί συγκρούστηκε μέ τήν ἀνάπτυξη ἐθνικῶν κινημάτων πού πάλευαν νά καθορίσουν «ἐθνικά σύνορα» σέ μία «Εὐρασία» πολλῶν κυρίαρχων πολυεθνικῶν κρατῶν ἤ καλύτερα «αὐτοκρατοριῶν» πού ἄρχισαν νά καταρρέουν.
Σέ ἀντίθεση μέ τήν Ἀσία, ὅπου ἡ βαρβαρότητα τῶν μπολσεβί-κων καί τοῦ Μαοϊσμοῦ, μέσα ἀπό γενοκτονίες καί ἐθνοκαθάρσεις κατάφεραν νά ὑποτάξουν καί νά ἐγκλωβίσουν λαούς καί ἔθνη στήν τελική τους «ἐπικράτεια».
Στήν Εὐρώπη ὅπου τό ἱστορικό καί πολιτιστικό ὑπόβαθρο εἶναι πιό πλούσιο καί μέ ἔντονες ἐθνικές καί λαϊκές παραδόσεις, μία καθολική βαρβαρότητα καί ἐπιβουλή δέν ὑπῆρχε περίπτωση νά κυριαρχήσει. Ἀντιθέτως, μέσα ἀπό τούς ἴδιους ἰδεολογικούς χώ-ρους τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνούς καί τοῦ προλεταριακοῦ κινήμα-τος, ξεπήδησαν ἐθνικά κινήματα, προλεταριακά, μέ ἔντονες τίς «ἐθνικές» ἀντιπαραθέσεις τοῦ Α΄ Εὐρωπαϊκοῦ Πολέμου, ἀλλά καί τῶν ἄλλων «αὐτοκρατορικῶν» τῶν προηγουμένων ἑκατοντάδων ἐτῶν. Ἔτσι σέ ὅλα τά Εὐρωπαϊκά κράτη, δημιουργήθηκαν κινήματα λαϊκά μέ ἔντονα στοιχεῖα ἐθνικισμοῦ καί σοσιαλισμοῦ. Σέ πολλές περιπτώσεις ἀστοί καί προλετάριοι, φιλομοναρχικοί καί ἀντιμοναρχικοί, σοσιαλιστές καί ἀντικομμουνιστές, βρέθηκαν στό ἴδιο μετερίζι ἀγῶνος.
Εἴδαμε λοιπόν νά ἀποσπᾶται ἀπό τό ἰταλικό κομμουνιστικό κίνημα, ὁ «μεγαλοϊδεάτης Ρωμαῖος» Μπενίτο Μουσολίνι καί νά δημιουργεῖ τόν «Φασισμό» μέ βάσει τό συντεχνιακό κράτος καί νά φθάνει μέχρι τήν ἐξουσία, ἀποσπῶντας τόν θαυμασμό πολλῶν ξέ-νων ἡγετῶν καί πολιτικῶν, ὅπως τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου, τοῦ «Μαύρου Καβαλάρη» Νικολάου Πλαστήρα, τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ, κ.ἄ.
Σχεδόν σέ ὅλες τίς περιπτώσεις, τά κινήματα αὐτά καθορί-στηκαν ἀπό τήν προσωπικότητα τοῦ «ἀρχηγοῦ» τους. Στήν Ἑλλάδα τέτοιες ἰσχυρές προσωπικότητες δέν ὑπῆρξαν.
Πολύ σύντομα ὅμως ἡ δυναμική τοῦ ἀντίστοιχου γερμανικοῦ κινήματος, τοῦ «Ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ» μέ ἡγέτη τόν Ἀδόλφο Χίτλερ ὁ ὁποῖος ἀποχωρεῖ ἀπό τό σοσιαλιστικό κίνημα, δημιουργεῖ νέα δε-δομένα πανευρωπαϊκά, μέ κορυφαία στιγμή τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας στίς ἐκλογές τοῦ 1933. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι βάσει τοῦ καταστατικοῦ τοῦ «Ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ Γερμανικοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος» (Ν.S.D.A.P.), τά μέλη ὁρκίζονταν πρῶτα στόν Σοσιαλι-σμό, τήν Πατρίδα, τόν Λαό καί στόν Ἀρχηγό (Fürher).
Ὅπως, λοιπόν σέ ὅλη τήν Εὐρώπη ἔτσι καί στήν Ἑλλάδα, πολ-λοί θαυμαστές βρέθηκαν νά θέλουν νά ἐκφράσουν τά νέα αὐτά ἰδεολογικά-κοινωνικά ρεύματα, πού δέν εἶχαν ὁδηγήσει ἀκόμα στόν Β΄ Μεγάλο Εὐρωπαϊκο Πόλεμο ὁ ὁποῖος ἐξελίχθηκε σέ Παγκόσμιο.
Οἱ «Ἐκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ» μέ τήν παρούσα μελέτη τοῦ ἱστορικοῦ συγγραφέα Ἰάκωβου Χονδροματίδη, ἐπιχειρεῖ νά συμ-βάλλει στήν ἑλληνική βιβλιογραφία μέ μία ὁλοκληρωμένη καί τεκ-μηριωμένη παρουσίαση τῶν κινημάτων αὐτῶν στήν μεσοπολεμική Ἑλλάδα 1927-1936, παρουσιάζοντας τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τήν ἡγεσία καί τήν δράση τους.
Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νά παρατηρήσει κανείς πῶς, κάτω ἀπό μία κοινή συνισταμένη, ἀντικομμουνισμοῦ - ἀντιαναρχισμοῦ, ἀντιφιλελευθερισμοῦ - ἀντιδημοκρατισμοῦ - ἀντιπαλαιοκομματισμοῦ, καί ἀντισιωνισμοῦ - ἀντικαπιταλισμοῦ, συνυπῆρξαν στό ἴδιο μετερίζι ἀγῶνος, ἀστοί ἤ συντηρητικοί καί προλετάριοι ἤ επαναστάτες, φιλοβασιλικοί καί ἀντιβασιλικοί, βενι-ζελικοί καί ἀντιβενιζελικοί, σοσιαλιστές καί ἀντικομμουνιστές.
Ἀξίζει ἐπίσης νά σημειωθεῖ τό γεγονός ὅτι τό Καθεστώς τῆς 4ης Αὐγούστου καί ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς ἔθεσε ἐκτός λειτουργίας ὅλες αὐτές τίς ὀργανώσεις καί κόμματα, μαζί μέ τά ἄλλα ὑπάρχοντα κόμματα, κοινοβουλευτικά ἤ μή.
Μετά τίς εἰσβολές στήν Ἑλλάδα τῶν Ἰταλῶν καί τῶν Γερμανῶν, οἱ περισσότεροι ὁπαδοί αὐτῶν τῶν κινημάτων ἔδωσαν τό παρών τους στά χαρακώματα τῆς Πατρίδος τό 1940-1941 καί στήν Ἐθνική Ἀντίσταση, λίγοι ἦσαν οἱ ὁπαδοί πού ἔθεσαν τήν ἰδεολογία πάνω ἀπό τήν Πατρίδα.Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας
17 Νοεμβρίου 2013


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ…………………………………….19
Ἡ διάσπαση τῆς Ε.Ε.Φ………………………………………….22
Ἀπό τό Ἀρχεῖο Ἀλληλογραφίας τοῦ ἔτους 1928
τῆς Ὀργά¬νω¬σης………………………………….………………25
Ἄλλοι ἀποστολεῖς τηλεγραφημάτων καί ἐπιστολῶν……...48
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΑΓΚΥΛΟ¬ΣΤΑΥΡΙΤΩΝ (ΟΙ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΕΣ
ΑΓΚΥΛΟΣΤΑΥ¬ΡΙΤΕΣ)……....................................................…52
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ (ΠΕΚΑ)......55
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ……………...…57
ΣΙΔΗΡΑ ΕΙΡΗΝΗ……………………………………………………..…59
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ (ΟΕΕ)
ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ………………..……………………. 65
Ἡ ἐποχή τῆς δράσης …...………………………………………68
Μία προφητεία τοῦ 1933……………………………………….74
Ἡ περίπτωση τοῦ Π. Καψῆ…………………………………….76
Ἡ στάση τοῦ Γιάνναρου κατά τήν Κατοχή…………………77
ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ………………………………….………………..78
ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΣ (ΕΕΕ)……………………………………...80
Ἡ πορεία πρός τήν Ἀθήνα……………………………………..92
Ἐναντίον ὅλων…………………………………………………101
Ἡ δίκη τῆς Βέροιας…………………………………………….110
Ἡ ΕΕΕ στή Δυτική Μακεδονία.………………………………111
Ἡ περίπτωση τῶν ἀδελφῶν Μπένου………….……………112
Ἡ διάσπαση τῆς ΕΕΕ………………….……………………….115
Τό τέλος τῆς ΕΕΕ……………………………………….………122
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΜΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΕΠΣ)……………131
Ἡ διάσπαση τοῦ ΕΠΣ…………………………………………145
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΡ¬ΚΟΥΡΗ ………………………………147
Οἱ δραστηριότητες τοῦ Ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ
Κόμματος στήν Κατοχή………………………………………156
Ὁ ἀναρχικός Κωνσταντῖνος Σπέρας………………………..159
Τό τέλος τῶν ἐθνικιστικῶν ὁραμάτων……………………...162
ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ...165
Ὁ Ὕμνος τῶν Ἐθνικοσοσιαλιστῶν……………………………169
ΤΟ ΛΑΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΣΟΥ ΒΕΡΓΗ……………...174
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
(ΟΕΣ)-ΤΡΙΑΙΝΑ…………………...……………………………176
Ἡ σύγκρουση μέ τόν Μερκούρη……………………………..183
Ο ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ………….187
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ (ΠΕΝ)………………..……188
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (Ο.Ε.Κ.Κ.) ……………………………….190
Ἡ ἐποχή τῆς Δράσης…………………………………………..196
Ἠθοποιοί καί καλλιτέχνες στήν ΟΕΚΚ…………………….203
Ὁ Εὐάγγελος Κυριάκης………………………………………210
Εὐφημία Σωσσίδη-Μία λογοτέχνις ὀπαδός τοῦ Χίτλερ.…213
Ἡ Σίτσα Καραϊσκάκη…………………………………………219
ΕΠΙΛΟΓΟΣ……………………………………….……………………..227
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…………………………………………………………..231
Ὁ κατάλογος…………………………………………………... 233
Βιβλιογραφία-Πηγές………………………..…………………………235Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου