Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Ὁ Πλούταρχος στὸ ἒργο του, «Περί τῆς Ἀλεξάνδρου Τύχης ἢ Ἀρετῆς, Λόγος Β, παράγραφος 11, ἀναφέρει, γιὰ τὴ σχέση τῶν Μακεδόνων μὲ τοὺς Θηβαίους:

«… ἡ δὲ πάλιν αὐτῷ τὰς Θήβας ἐνέσεισε καὶ πόλεμον Ἑλληνικὸν ἐμποδὼν κατέβαλε, καὶ δεινὴν πρὸς ἄνδρας ὁμοφύλους καὶ συγγενεῖς διὰ φόνου καὶ σιδήρου καὶ πυρὸς ἀνάγκην ἀμύνης, ἀτερπέστατον τέλος ἔχουσαν…»

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Plutarque/fortunealexgr2.htm


Μετάφραση:

«Ἡ (Τύχη) ὃμως πάλι ξεσήκωσε ἐναντίον του (άναφέρεται στὸν Ἀλέξανδρο) τὴ Θήβα καὶ ἒφερε στὸ δρόμο του τὸν Ἑλληνικὸ πόλεμο καὶ τὴ φοβερὴ ἀνάγκη νὰ ἀμυνθῇ ἀπέναντι σὲ ἂνδρες ὁμόφυλους καὶ συγγενεῖς του, μὲ μάχες φονικές, μὲ σίδηρο καὶ φωτιά, γεγονὸς ποὺ εἶχε πολὺ θλιβερὴ κατάληξη’’.

Σύμφωνα λοιπὸν καὶ μὲ τὸν Πλούταρχο,
ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ οἱ Μακεδόνες εἶναι ὁμόφυλοι καὶ συγγενεῖς μὲ τοὺς Θηβαίους, ὡς Ἓλληνες. Οἱ Θηβαῖοι εἶναι Ἓλληνες. Οἱ ὁμόφυλοι καὶ συγγενεῖς μὲ τοὺς Θηβαίους Μακεδόνες τί εἶναι;

~~~

Ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης γιὰ τὸ γεγονός τῆς κατάληψης καὶ καταστροφῆς τῶν Θηβῶν, ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο καὶ τοὺς Θεσπιεῖς, Πλαταιεῖς, Ὁρχομένιους, καὶ ἂλλους ἐχθρούς τῶν Θηβαίων ἀναφέρει:

«Διὸ καὶ πάθη πολλὰ καὶ δεινὰ κατὰ τὴν πόλιν ὁρᾶν ἦν γινόμενα·
῞Ελληνες γὰρ ὑφ' ῾Ελλήνων ἀνηλεῶς ἀνῃροῦντο καὶ συγγενεῖς ὑπὸ τῶν κατὰ γένος προσηκόντων ἐφονεύοντο, μηδεμίαν ἐντροπὴν τῆς ὁμοφώνου διαλέκτου παρεχομένης».(Διόδ. Σικ.,17.13,6).
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/livre17gr.htm


Μετάφραση:

«Γι΄ αὐτό καὶ ἒβλεπε κάποιος νὰ γίνονται στὴν πόλη φοβερά καὶ τρομερὰ πράγματα, καθῶς Ἓλληνες σφάζονταν χωρίς ἒλεος ἀπὸ Ἓλληνες καὶ συγγενεῖς σκοτώνονταν ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς τους, χωρὶς νὰ ντρέπονται ποὺ ὁμιλοῦσαν τὴν ἲδια γλῶσσα».

Ἂθλιο πράγματι τὸ γεγονός τὸ ὁποῖο περιγράφει ὁ Διόδωρος. Ἓλληνες νὰ σκοτώνουν Ἓλληνες, οἱ συγγενεῖς νὰ σκοτώνουν συγγενεῖς. Δῆλα δή ὃλοι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι σκοτώνονταν ἦταν Ἓλληνες καὶ συγγενεῖς μεταξύ τους μὲ τὸν ἓνα ἢ ἂλλο τρόπο. Ὃσον ἀφορά ὃμως στὴ γλῶσσα, τί λέει ὁ Διόδωρος; Ὃτι δὲν ντρέπονταν νὰ σκοτώνονται μεταξύ τους τὴ στιγμὴ ποὺ μιλοῦσαν τὴν ἲδια γλῶσσα. Ὃλοι οἱ Ἓλληνες λοιπὸν τὴν ἲδια γλῶσσα μιλοῦσαν καὶ ἦταν συγγενεῖς. Τὸ ὃτι ὑπῆρχαν βεβαίως διάλεκτοι δὲν ἦταν τίποτε ἂλλο παρὰ ὁ πλοῦτος καὶ οἱ κατὰ τόπον ἐκφράσεις ἢ καὶ ἡ ἐξέλιξη τῆς γλῶσσας.

~~~

Ὁ Ἓλλην ἱστορικὸς Πολύβιος θλίβεται ἰδιαίτερα γιὰ τὰ δεινὰ τῆς Ἑλλάδας. Θεωρεῖ τὴν κατάκτησή της ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους, ὡς μεγάλη συμφορὰ. Ἀναφέροντας λοιπὸν τοὺς παθόντες Ἓλληνες, κατονομάζει μεταξὺ αὐτῶν τοὺς Πελοποννησίους, τοὺς Βοιωτούς, τοὺς Φωκεῖς… μερικοὺς ποὺ κατοικοῦν στὸ Ἰόνιο πέλαγος καὶ τοὺς Μακεδόνες.

«Κατὰ δὲ τοὺς ὑποκειμένους καιροὺς ἠτύχησαν ἅμα Πελοποννήσιοι, Βοιωτοί, Φωκεῖς, ... εῖς, Λοκροί, τινὲς τῶν τὸν Ἰόνιον κατοικούντων κόλπον, μετὰ δὲ τούτους ἔτι Μακεδόνες· ...» (Πολύβιος, ΛΗ΄ 1).

http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=GreekTexts&getid=0&query=Polyb.%2038.3.11


Ὁ Πολύβιος περιλαμβάνει στοὺς Ἓλληνες οἱ ὁποῖοι ἀτύχησαν νὰ καταληφθοῦν ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους, τοὺς Μακεδόνες, μαζὶ μὲ τοὺς ἂλλους Ἓλληνες, δῆλα δὴ μὲ τοὺς Πελοποννησίους, τοὺς Βοιωτούς, τοὺς Φωκεῖς καὶ μερικοὺς οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν στὸ Ἰόνιο πέλαγος.

~~~


Ὁ Πολύβιος, ἐπίσης, ἀναφέρει ὃτι ὁ πρέσβυς τῶν Ἀκαρνάνων Λυκίσκος ἀπευθυνόμενος στοὺς πρέσβεις τῶν Αἰτωλῶν λέγει:


«… τίσι δὲ νῦν κοινωνεῖτε τῶν ἐλπίδων, ἢ πρὸς ποίαν παρακαλεῖτε τούτους συμμαχίαν; ἆρ’ οὐ πρὸς τὴν τῶν βαρβάρων; ὅμοιά γε δοκεῖ τὰ πράγμαθ’ ὑμῖν ὑπάρχειν νῦν καὶ πρότερον, ἀλλ’ οὐ τἀναντία· τότε μὲν γὰρ ὑπὲρ ἡγεμονίας καὶ δόξης ἐφιλοτιμεῖσθε πρὸς Ἀχαιοὺς καὶ
Μακεδόνας ὁμοφύλους καὶ τὸν τούτων ἡγεμόνα Φίλιππον· νῦν δὲ περὶ δουλείας ἐνίσταται πόλεμος τοῖς Ἕλλησι πρὸς ἀλλοφύλους ἀνθρώπους, οὓς ὑμεῖς δοκεῖτε μὲν ἐπισπᾶσθαι κατὰ Φιλίππου, λελήθατε δὲ κατὰ σφῶν αὐτῶν ἐπεσπασμένοι καὶ κατὰ πάσης Ἑλλάδος.. (Θ΄37,5-9).
http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=GreekTexts&getid=0&query=Polyb.%209.37.7


Μετάφραση:

«Τώρα μὲ ποιούς συνεργάζεστε ἢ σὲ ποιὰ συμμαχία τοὺς καλεῖτε; (τους Σπαρτιᾶτες). Δὲν τοὺς καλεῖτε νὰ συμμαχήσουν μὲ βαρβάρους; (τοὺς Ρωμαίους). Σᾶς φαίνεται ὃτι ἡ τωρινὴ καὶ ἡ τότε κατάσταση εἶναι ὃμοιες καὶ ὂχι ἀντίθετες. Τότε μὲν ἀνταγωνιζόσασταν (οἱ Σπαρτιᾶτες) τοὺς Ἀχαιούς καὶ τοὺς ὁμόφυλους Μακεδόνες καὶ τὸ βασιλιά τους Φίλιππο, (Φίλιππο Ε΄) γιὰ τὴν ἡγεμονία καὶ τὴ δόξα. Τώρα ὃμως ὑπάρχει πόλεμος, γιὰ τὴν ὑποδούλωση τῶν Ἑλλήνων, ἐναντίον ἀλλοφύλων ἀνθρώπων (τῶν Ρωμαίων), τοὺς ὁποίους ἐσεῖς νομίζετε ὃτι προσκαλεῖτε ἐναντίον τοῦ Φιλίππου χωρὶς ὃμως νὰ καταλαβαίνετε ὃτι τοὺς ἒχετε προσκαλέσει ἐναντίον τοῦ ἲδίου τοῦ ἑαυτού σας καὶ ὁλόκληρης τῆς Ἑλλάδας».

Οἱ Μακεδόνες λοιπὸν ἀνήκουν στὸ ἲδιο Δωρικὸ φῦλο μὲ τοὺς Σπαρτιᾶτες, εἶναι ὁμόφυλοι τῶν Σπαρτιατῶν. Συνεπῶς οἱ Μακεδόνες εἶναι Ἓλληνες, ὃπως Ἓλληνες εἶναι καὶ οἱ ὁμόφυλοί τους Σπαρτιᾶτες Δωριεῖς. Ἢ μήπως ὑπάρχει ἀμφισβήτηση καὶ γιὰ τὴν Ἑλληνικότητα τῶν Σπαρτιατῶν;

~~~

Ὁ Πλούταρχος σχετικὰ μὲ τὴν καταγωγὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀναφέρει τὰ ἐξῆς:

«Ἀλέξανδρος ὅτι τῷ γένει πρὸς πατρὸς μὲν ἦν Ἡρακλείδης ἀπὸ Καράνου, πρὸς δὲ μητρὸς Αἰακίδης ἀπὸ Νεοπτολέμου, τῶν πάνυ πεπιστευμένων ἐστί».
(Παράλ. Βίοι, 2).
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Plutarque/alexandregr.htm


Μετάφραση:

«Τὸ ὃτι ὁ Ἀλέξανδρος, ὃσον ἀφορᾶ στὴν καταγωγή του, ἦταν ἀπόγονος τοῦ Ἡρακλέους, ἀπὸ τὸν Κάρανο, καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μητέρας του ἦταν ἀπόγονος τοῦ Αἰακοῦ, ἀπὸ τὸ Νεοπτόλεμο, εἶναι ἀποδεκτό ἀπὸ ὃλους
(ἀπὸ κανέναν δὲν ἒχει ἀμφισβητηθεῖ)».

Ἐπίσης, ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης ἀναφερόμενος στὴν καταγωγή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου γράφει τὰ ἐξῆς:


«᾿Αλέξανδρος οὖν γεγονὼς κατὰ πατέρα μὲν ἀφ' ῾Ηρακλέους, κατὰ δὲ μητέρα τῶν Αἰακιδῶν οἰκείαν ἔσχε τὴν φύσιν καὶ τὴν ἀρετὴν τῆς τῶν προγόνων εὐδοξίας..
(Διόδ. Σικελ.,17.1,5). http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/livre17gr.htm

Μετάφραση:

«
Ὁ Ἀλέξανδρος λοιπὸν ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ πατέρα του ῆταν ἀπόγονος τοῦ Ἡρακλῆ καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μητέρας του ῆταν ἀπόγονος τῶν Αἰακιδῶν, εῖχε χαρακτῆρα καὶ ἀνδρεία ἀνάλογα τῆς δόξας τῶν προγόνων του».

Ὁ Πλούταρχος λοιπὸν καὶ ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης ἀναφέρουν ὃτι ὃλοι γνωρίζουν καὶ πιστεύουν, ὃτι κανείς ποτὲ δὲν ἒχει ἀμφισβητήσει τὸ γεγονὸς ὃτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι Ἓλληνας καταγόμενος ἀπὸ Ἓλληνες προγόνους, τὸν Ἡρακλῆ καὶ τὸν Αἰακό...


 Βιβλιογραφία
-ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΑΛΛ’ Ω ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΕΣΤΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
ΟΙ ΒΑΡΔΑΡΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΔΟΓΑΣ Ι. ΜΗΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ 2008
makedonia.e-e-e.gr
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου