Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

''ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ'' ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
www.hellasbooks.gr * acroceramo@hellasbooks.gr

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

Σύσσωμο τό πολιτικό, δημοσιογραφικό καί οἰκονομικό κατεστημένο πλέον, ὁμολογεῖ τήν κατάρρευσι τοῦ «μεταπολιτευτικοῦ» οἰκοδομήματος. Οἱ ἴδιοι οἱ φορεῖς καί ἐπίγονοί του, δηλώνουν «τήν ἀποτυχία τοῦ μεταπολιτευτικοῦ μοντέλου» καί «τά λάθη τῶν τελευταίων 37 ἐτῶν».
Τό Ἑλληνικό Πρόβλημα λοιπόν ὑφίσταται σήμερα δριμύτερο παρά ποτέ. Καί εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον πολιτικό. Πολλοί –πανικόβλητοι- ἐπικαλοῦνται μία «Νέα Μεταπολίτευση»!… Αὐτοί εἶναι ὅσοι ἐπιθυμοῦν τήν ἐπιβίωσι καί συντήρησι τοῦ ὀλέθριου «μεταπολιτευτικοῦ» καθεστῶτος καί μέσω αὐτοῦ, τήν ἐπιβίωσι αὐτῶν τῶν ἰδίων.
Ἡ Ἑλλάς ὅμως, δέν θά ἐπιβιώση μέ τήν συντήρησι καί «ἀνακατασκευή» τοῦ πλέον φαύλου καθεστῶτος τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας!… Θά ἐπιβιώση μόνον μέ μία Ρ ι ζ ι κ ή Ἀ λ λ α γ ή. Ἡ ὁποία θά ἐγκαθιδρύση μία Ν έ α Π ο λ ι τ ε ί α ! Ἡ Ἑλλάς χρειάζεται μία νέα Ἐθνική Ἐπανάστασι. Μία Ἐπανάστασι πού θά ὁλοκληρώση τό ἀνεκπλήρωτο 1967.
Ἡ Ἐπανάστασις αὐτή δέν θά ἔλθη κατ’ ἀνάγκην καί πάλι μέ κινητήριο μοχλό τόν Στρατό. Μπορεῖ νά εἶναι κάλλιστα πολιτική καί νά ἐκκινήση μέσα ἀπό τήν αὐτοκατάρρευσι τῆς «μεταπολίτευσης». Καί μέσα ἀπό ἕνα Ν έ ο Σ ύ ν τ α γ μ α ἀπό τό ὁποῖο θά προκύψη μία ἐντελῶς νέα οἰκονομική, κοινωνική, διοικητική καί θεσμική κατάστασις. Ἕνας νέος πολιτικός βίος.
Καί πού θά ἐγκαθιδρύση μία Νέα Ἑλληνική Πολιτεία. Μία Πολιτεία μέ νέο Πολίτευμα, νέα Ἰδεολογία, νέο ἀντιπροσωπευτικό σύστημα, νέους θεσμούς, νέους πολιτικούς ὀργανισμούς καί νέο κράτος…

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἡ «Μεταπολίτευση» καταρρέει καί καταρρέει ἐν μέσω ἐθνικῶν καί κοινωνικῶν ἐρειπίων.
Ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποί της ὁμολογοῦν πλέον τά «λάθη τῶν τελευταίων 38 ἐτῶν» ἤ τήν «ἀποτυχία τοῦ μεταπολιτευτικοῦ μοντέλου» κ.λπ.
Ἡ κατάρρευση τῆς «Μεταπολίτευσης», δυστυχῶς φαίνεται νά συμπαρασύρει μαζί της καί τήν Ἑλλάδα.
Ἀπώλεια τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρχίας, καθίζηση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, κατάρρευση τοῦ Κοινωνικοῦ Κράτους, συντριβή τῶν πολιτικῶν θεσμῶν καί τοῦ πολιτεύματος, τήν συνοδεύουν.
Τί θά τήν διαδεχθεῖ;…
Αὐτό εἶναι τό ἐρώτημα πού βασανίζει ἤ πρέπει νά βασανίζει ὅλους τούς Ἕλληνες.
Τό σάπιο, διεφθαρμένο καί ἀναποτελεσματικό σύστημα τῆς «Μεταπολίτευσης» πεθαίνει. Αὐτό ὅμως, δέν σημαίνει ὅτι πρέπει νά πεθάνει μαζί του καί ἡ Ἑλλάδα!...
Ἀντιθέτως, εἶναι ἴσως ἡ μεγάλη εὐκαιρία γι’ αὐτήν. Ἡ εὐκαιρία γιά πραγματική «ἐπανίδρυση τοῦ Κράτους», τήν οἰκοδόμηση μιᾶς Νέας Πολιτείας.
Ὁ Μάνος Ν. Χατζηδάκης, στό ἀξιόλογο αὐτό δοκίμιο πολιτικῆς σκέψεως δίνει προτάσεις καί λύσεις στό ἐρώτημα αὐτό.
Ἀντλῶντας θεσμούς καί παραδείγματα ἀπό τό παρελθόν, προσπαθεῖ νά οἰκοδομήσει τό μέλλον.
Θεωρῶ πώς τό ἔργο αὐτό προσφέρει σέ κάθε ἐλεύθερο Ἕλληνα πολίτη, ὁ ὁποῖος θέλει νά προβληματισθεῖ θετικά, ἕνα συγκροτημένο πλαίσιο γιά τήν ἀνόρθωση τῆς πατρίδος τῶν Ἑλλήνων. Ἀποτελεῖ ἕνα ἐξαιρετικά χρήσιμο πολιτικό ἐγχειρίδιο στήν σημερινή «πολιτική κρίση».

Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου