Σάββατο 19 Ιουλίου 2014

Η ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΟΚ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ)

Για το ΕΠΟΚ (Ελληνικό Πολιτιστικό Κίνημα) πρέπει να αφιερώσουμε τουλάχιστον ένα ακόμη άρθρο μας για να δώσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια στον κόσμο αυτή την σε πολλούς άγνωστη και σ΄ άλλους ξεχασμένη προσπάθεια πολιτικοποίησης του Γεωργίου Παπαδόπουλου.

Η ιδρυτική διακήρυξη του ΕΠΟΚ
Στις 15 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα η πρώτη Συνέλευση του ΕΠΟΚ με συμμετοχή πάνω από 400 στελέχη απ΄ όλη την επικράτεια! Ως προσωρινός Πρόεδρος του ΕΠΟΚ εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός και Αντιπρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιωάννης Ξυδόπουλος και ορίστηκε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο.
Της Γενικής Συνελεύσεως προήδρευσε ο Αριστείδης Σκυλίτσης, τέως δήμαρχος Πειραιά και ιδρυτικό μέλος του ΕΠΟΚ, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και ανέγνωσε την ιδρυτική διακήρυξη του ΕΠΟΚ:
"Τα ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Πολιτιστικού Κινήματος, έχοντα επίγνωσιν της σοβαρότητος των προβλημάτων τα οποία απασχολούν σήμερον τον Ελληνικόν λαόν, απεφάσισαν την σύστασιν του Σωματείου μας και διακηρύσσουν:
ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕΝ να συμβάλωμεν εις την κίνησιν διαδικασιών αι οποίαι θα οδηγήσουν εις την ανακαίνισιν του Εθνικού, Κοινωνικού, Πνευματικού και Πολιτικού βίου της Χώρας και εις την ανάδειξιν νέων και αξίων ηγετικών στελεχών.
ΑΠΟΔΥΟΜΕΘΑ εις μίαν προσπάθειαν δια να βοηθήσωμεν εις την επισήμανσιν, μελέτην και αντιμετώπισιν των συγχρόνων προβλημάτων, δια του ελευθέρου και υπευθύνου διαλόγου, ο οποίος αποτελεί την γνησιωτέραν έκφρασιν του Πολιτισμού.
ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΜΕΝ να συμβάλωμεν εις την δημιουργίαν συνθηκών ζωής, αι οποίαι θα βασίζονται εις την Ελευθερίαν, την Δημοκρατίαν και την Κοινωνικήν Δικαιοσύνην και θα εξασφαλίσουν καθολικήν συμμετοχήν εις την προσπάθειαν και τα αποτελέσματα της οικονομικής αναπτύξεως.
ΕΜΠΝΕΟΜΕΘΑ από την μεγάλην ελληνικήν πολιτιστικήν κληρονομίαν και αποβλέπομεν εις την εναρμόνισιν των απαιτήσεων της συγχρόνου τεχνοκρατικής εποχής με τας παραδοσιακάς αξίας του Έθνους.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ ότι η πρωτοπορεία εις την αναγεννητικήν αυτήν προσπάθειαν ανήκει εις την νεότητα και επιδιώκομεν την συνεργασίαν της παλαιάς με την νέαν γενεάν.
ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ ότι πρέπει να ατενίσωμεν όλοι το μέλλον, απηλλαγμένοι από τα πάθη, τους διχασμούς και τας προκαταλήψεις του παρελθόντος.
ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΜΕΝ η Ελλάς να διαδραματίση εν ισοτιμία τον ρόλον της εις την διαμορφουμένην νέαν πραγματικότητα διεθνώς και ειδικώτερον εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητος.
Τα μέλη του Ελληνικού Πολιτιστικού Κινήματος δεν κατευθύνονται από προσωπικές επιδιώξεις. Πιστεύουν ότι, κατά την πολυσήμαντον αυτήν ώραν της Ιστορίας μας, επιβάλλεται η μελέτη και η συζήτησις παντός προβλήματος με καλήν πίστιν, αίσθημα ευθύνης και ειλικρινείς προθέσεις.  
Αθήναι, Απρίλιος 1973".

Γιατί ονομάστηκε ΕΠΟΚ
Έπειτα τον λόγο πήρε ο προσωρινός Πρόεδρος του ΕΠΟΚ Ιωάννης Ξυδόπουλος ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε στην ομιλία του:
"... Κυριαρχούμθα από τον διάπυρον πόθον της Αλλαγής, η οποία αποτελεί καθολικόν αίτημα των τελευταίων Ελληνικών γενεών...
Το ΕΠΟΚ είναι κίνημα προόδου και ανανεώσεως...
Το ωνομάσαμεν "Ελληνικόν" και είναι αληθινά Ελληνικόν ως Έμπνευσις, ως Σύνθεσις, ως Ιδέα...
Το ωνομάσαμεν "Πολιτιστικόν". Διότι επιθυμούμεν να φανερώσωμεν από την γένεσίν του και τα πρώτα βήματά του, ότι τα ενδιαφέροντά του απλώνονται εις ολόκληρον τον εύτατον χώρον ο οποίος λέγεται Πολιτισμός...
Τέλος, το ωνομάσαμεν "Κίνημα" και είναι πράγματι κίνημα και αληθινή εξόρμησις. Διότι φιλοδοξούμεν να αποκτήση δυναμικήν παρουσίαν μέσα εις τον κοινωνικόν στίβον των ωραίων και ευγενών αγώνων. Να καταστή ο δαυλός που θα πυρπολύση τας ψυχάς των Νεοελλήνων και ο μοχλός που θα κινήση τας διαδικασίας δια την πραγματικήν "Αλλαγήν", η οποία αποτελεί το εναγώνιον αίτημα και τον ασίγαστον πόθον του Ελληνικού λαού"

Αποτελέσματα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της 16ης Απριλίου 1973 έβριθαν από πηχιαίους τίτλους για το ΕΠΟΚ. Παραρτήματα άρχισαν να ανοίγουν σ΄ όλην την Επικράτεια με αθρόες προσχωρήσεις. Έντονο και το διεθνές ενδιαφέρον! Πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο των καλλιτεχνών διεδραμάτισε ο ηθοποιός Γιάννης Γκιωνάκης ο οποίος υπεστήριζε με πάθος το ΕΠΟΚ.

http://rthodoxiapatridavasileia.blogspot.gr/2014/07/blog-post_19.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου