Κυριακή 16 Μαρτίου 2014

΄΄ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ΄΄ΚΡΙΣΙΣ/ΑΥΤΟ-ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΞΙΣ Νο2 (΄΄ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ΄΄)

Του Ιωάννου Φριτζαλά
Γεωπολιτικού-Ιστορικού Ερευνητή

Ὁ διπλωματικός πόλεμος πού ἒχει ξεσπάσει, μέ ἀφορμή τό δημοψήφισμα τῆς Κριμαίας, ἒχει ἀναδείξει ἓνα θέμα πού δέν ἒχει θιγεῖ καθόλου ἢ ἂν ἒχει, τουλάχιστον δέν ἒχει ὑποπέσει στήν δική μου ἀντίληψη.
(Θά πρέπει,ἐν τούτοις,νά εἶναι κάποιος γνώστης τῶν τεκταινομένων στήν Θράκη,γιά νά μπορέσει νά συνθέσει τό ψηφιδωτό.)
Τό θέμα αὐτό ἀφορᾶ τήν ἀπόλυτη ὑποκρισία, τήν ὁποία ἐπιδεικνύουν οἱ διάφοροι ὀργανισμοί προασπίσεως τῆς δημοκρατίας, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀσφαλείας, τῆς συνεργασίας κλπ.μεταξύ τῶν λαῶν,οἱ ὁποῖοι σέ αὐτή τήν διαστροφική ἐποχή τῆς ἀπολύτου ἀπονοηματοδοτήσεως τῶν ἐννοιῶν κάθε ἂλλο παρά τέτοιοι εἶναι.
Ἀντιθέτως,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο ἀποτελοῦν τούς ἀσφαλεστέρους δουρείους ἳππους τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί σέ περιφερειακό,ἐπί παραδείγματι στό ἐπίπεδο τῆς Ε.Ε.,ἀποτελοῦν τά πλέον ἐνδεδειγμένα ἃρματα τοῦ ἀναβιωθέντος νεοναζιστικοῦ διαίρει καί βασίλευε, τοῦ ἐκπορευομένου ἀπό τήν σύγχρονη Γερμανία. Μία Γερμανία πού δέν ἀποκρύπτει πλέον τήν ἀναβίωση τοῦ σχεδίου της γιά περαιτέρω συρρίκνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στά πρότυπα τῆς γενοκτονίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Γερμανοῦ Συνταγνατάρχη von Sanders. Τό μόνο πού ἒχει ἀλλάξει εἶναι ἡ πρακτική (Μημονιακή ὑποδούλωση, χειραγώγηση τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θράκης κ.α.).
Ἓνα ένδεικτικό παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ χλιαρή στάση (γνωρίζετε τί θά ἀπογίνουν οἱ χλιαροί) πού τηρεῖ ἀπέναντι στά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Ρώσων τῆς Κριμαίας ὁ Ὀργανισμός γιά τήν Ἀσφάλεια καί τήν Συνεργασία στήν Εὐρώπη (ΟΑΣΕ),ἡ Εἰδική Ἐπίτροπος Ἐθνικῶν Μειονοτήτων τοῦ ὁποίου (Αstrid Thors) χρησιμοποιώντας ξύλινη διπλωματική γλῶσσα ἐπιτελεῖ ἁπλῶς ἂριστα τό ἒργο τῶν ἐντολοδόχων της. Ἡ συγκεκριμένη κυρία ἒχει ἀγαστἠ συνεργασία μέ κάθε ἐντός καί ἐκτὀς Ἑλλάδος ἀπολειφάδι τῆς Ἂγκυρας (Τουρκική Ἓνωση Ξάνθης,Σύλλογος Ἐπιστημόνων Μειονότητος,Κόμμα DEB,τούς ψευδομουφτῆδες Ξάνθης-Κομοτηνῆς,ΕὐρωπαΪκή Ὁμοσπονδία "Τούρκων" Δυτικῆς Θράκης καί πάει λέγοντας) στήν ἀπό κοινοῦ προσπάθεια τους γιά τήν ἀνάδειξη ἑνός ἀνύπαρκτου ζητήματος, τῆς κατά φαντασίαν καταπατήσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς ψευδεπίγραφης "τουρκικῆς μειονότητος Δυτικῆς Θράκης", ἡ ὁποία ἀπολαμβάνει πλήρως ἀντισυνταγματικῶς περισσότερα προνόμια ἀπό κάθε Ἓλληνα πολίτη.Ἡ προβολή τοῦ θέματος διεθνῶς περιλαμβάνει τίς ἀπαραίτητες συκοφαντίες κατά τῆς Ἑλλάδος, μία τακτική πού ἀποδίδει σταδιακῶς καρπούς, καθῶς γιά πρώτη φορά στίς 6/12/13 ἓνα θεσμικό ὂργανο τῆς Ε.Ε.(Συμβούλιο Ὑπουργῶν) μᾶς ἐγκάλεσε γιά τήν μή ἐφαρμογή τῶν εἰς βάρος μας ἀποφάσεων τοῦ Ε.Δ.Δ.Α.πού ἀφοροῦν προσφυγές τῶν ἐγκαθέτων τῆς Τουρκίας κατά τῆς Ἑλλάδος.
Προσέξτε ποιά εἶναι ἡ παγίδα: Ἡ διεθνής διαπόμπευση τῆς πατρίδος μας,ἐν εἲδει ἐνοχοποιήσεως τοῦ θύματος καί δικαιώσεως τοῦ θύτη,διαμορφώνει σταδιακά μία ἀρνητική εἰκόνα στήν διεθνή κοινή γνώμη, μία εἰκόνα πού ἀποτελεῖ ἓνα εἲδος στιγματισμοῦ τῆς Ἑλλάδος (2ο καί ἀναγκαίο στάδιο προπαρασκευῆς τῆς γενοκτονίας), τακτική πού υἱοθετήθηκε ἂλλωστε καί κατά τῆς Σερβίας στήν περίπτωση τοῦ Κοσυφφοπεδίου.
Ἀντικειμενικά καί δίχως διάθεση ὑποστηρίξεως τῶν ρωσικῶν συμφερόντων, ρωτῶ τό ἑξῆς; Ποῦ εἶναι ἡ κυρία Τhors καί οἱ κολλητοί τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς, τοῦ IRCICA καί τῆς Ε.Ο.Τ.Δ.Θ. δηλαδή οἱ ἰθύνοντες κύριοι τῆς FUEN (Federal Union of European Nationalities) καί τοῦ HRWF (Human Rights Without Frontiers) γιά νά ὑπερασπιστοῦν τό δικαίωμα στήν αὐτοδιάθεση τῶν Ρώσων τῆς Κριμαίας; Φαντάζεστε πώς αὐτή τήν στάση θά τηροῦσαν σέ μία ἀντίστοιχη πολιτική κρίση πού θά προσέφερε τό κατάλληλο ἐπιχείρημα στήν Τουρκία γιά νά ὑπερασπιστεῖ τά δικαιώματα τῶν "Τούρκων" τῆς Θράκης; Ἀσφαλῶς ΟΧΙ. Σέ αὐτήν τήν περίπτωση θά ἒσπευδαν νά ὑπερασπιστοῦν τό "ἀναφαίρετο"δικαίωμα τῶν πεπλανημένων συμπολιτῶν μας γιά αὐτοδιάθεση καί θά ἦταν οἱ καλλίτεροι πρεσβευτές τῆς αὐτονομήσεως ἑνός τμήματος τῆς Πατρίδος μας, ἀκριβῶς στά πρότυπα τοῦ Κοσσυφοπεδίου, προσβάλοντας τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα καί τήν ἐθνική κυριαρχία ἑνός - κατά τ' ἂλλα - κράτους μέλους τῆς Ε.Ε..
ΠΡΟΣΟΧΗ,λοιπόν,γιατί ἡ κριμαϊκή κρίση κρύβει ἐθνικές παγίδες καί μία ἐνδεχόμενη προσάρτηση τῆς Κριμαίας καί ἂλλων περιοχῶν τῆς ἀνατολικῆς Οὐκρανίας στήν Ρωσία θά ἀνοίξει τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου σέ διεθνές ἐπίπεδο.
Τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος...Πέρας 2ας πράξεωςhttps://www.facebook.com/raitono.zi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου