Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1955 : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΙΓΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

«Βρετανοί στρατιώται,

Ερωτήσατε τους αρχηγούς σας: Διατί σας διατάσσουν να βασανίζετε καθημερινώς αθώους πολίτας δι’ απαγορεύσεων της κυκλοφορίας και ελέγχων; Διατί σας διατάσσουν να κτυπάτε παιδιά; Διατί σας διατάσσουν να πυροβολείτε εναντίον αόπλων; Διατί σας διατάσσουν να καταβιβάζετε ελληνικάς σημαίας;
Είμεθα βέβαιοι ότι δεν θα απαντούν εις τα ανωτέρω ερωτήματα, διότι αισθάνονται όνειδος δια τους εαυτούς των. Θα σας δώσωμεν λοιπόν εμείς τα απαντήσεις:
Σας διατάσσουν όλα τα ανωτέρω, διότι δεν επιθυμούν να αποδώσουν εις ημάς, τους Έλληνας, την ελευθερίαν μας, δεν επιθυμούν να μας επιτρέψουν να εκλέξωμεν την κυβέρνησιν μας, να τιμήσωμεν τους ήρωάς μας, να εορτάσωμεν τα εθνικάς μας επετείους, να διδαχθώμεν εις τα σχολεία μας την ιστορίαν των ενδόξων προγόνων μας.
Αρνούνται εις ημάς, τους Έλληνας, ό,τι παρεχώρησαν εις εγχρώμους και απολιτίστους λαούς. Εν τούτοις, εμείς οι Έλληνες, είμεθα εκείνοι, οι οποίοι μόνοι, όταν οι Βρετανοί εδέχοντο τα πλήγματα του Χίτλερ και όταν όλοι οι σύμμαχοι σας εις την Ευρώπην είχον καμφθή, ωρθώσαμεν το ανάστημά μας εναντίον του Μουσολίνι και του Χίτλερ και η Αγγλία διεσώθη.
Επολεμήσαμεν εις δυσκόλους στιγμάς δια την Αγγλίαν, παρά το πλευρόν των Βρετανών στρατιωτών και εχύσαμεν το αίμας μας δια την ελευθερίαν όλων των λαών. Και τώρα, οι κυβερνήται της Αγγλίας αρνούνται εις ημάς την ελευθερίαν, δια την οποίαν επολεμήσαμεν. Και σας διατάσσουν να καταβιβάζετε και να σχίζετε την ελληνικήν σημαίαν, η οποία ήταν η μόνη κυματίζουσα υπερηφάνως εις Ευρώπην κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον, κατά την εποχήν κατά την οποίαν αι σημαίαι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών έκυπτον προ του άξονος.
Βρετανοί στρατιώται,
Εάν οι αρχηγοί σας λησμονούν όλα τα ανωτέρω, είσθε εσείς τόσον αγνώμονες, ώστε να λησμονήσετε τα θυσίας μας δια των κοινόν σκοπόν; Είσθε τόσον απάνθρωποι, ώστε να κωφεύσετε εις την φωνήν ενός λαού, ο οποίος επιθυμεί την ελευθερίαν του και τον οποίον η χώρας σας υπέταξε μέσω αγοραπωλησίας; Είμεθα βέβαιοι, εάν το σκεφθήτε ωριμότερον, δεν θα υπακούσετε εις τας διαταγάς των ηγετών σας, όπως πυροβολήτε αθώων πολιτών και παιδιών. Η ανυπακοή σας αυτή, αντί να θεωρηθή ως αξιόπεμπτος, θα σας εξυψώση εις την συνείδησιν όλων των Ελλήνων και ολοκλήρου του πεπολιτισμένου κόσμου.
Εάν τούτοις, παρά πάσαν προσδοκίαν, εξακολουθήσετε να πυροβολήτε εναντίον μας και να βασανίζετε τον λαόν μας δι΄απαγορεύσεως της κυκλοφορίας και άλλων απάνθρωπων χιτλερικών μεθόδων, τότε σας προειδοποιούμεν, ότι δεν θα σας κτυπώμεν πλέον με λίθους αλλά μα σφαίρας. Θα σας κτυπήσωμεν με τα ίδια σας τα όπλα, τα οποία ο νυν αρχηγός σας, ο στρατάρχης Χάρντιγκ μας άφησε να αφαιρέσωμεν εκ των αποθηκών σας, τας οποίους αφήκεν αφρουρήτους και ανοικτάς.
Βρετανοί στρατιώται, εκλέξατε: Ειρήνην ή πόλεμον. Την φιλίαν μας ή τας σφαίρας μας;

http://ellas2.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου