Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1951 : ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΓΡΑΦΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

Picture681Τη νύχτα της 29ης προς την 30η Ιανουαρίου 1951, το Τάγμα ΕΚΣΕ απέκρουσε στο ύψωμα 381, ισχυρή επίθεση κινεζικού συντάγματος... Ήταν μια εποποιία, που άφησε τους συμμαχικούς στρατούς με ανοικτό το στόμα

«Τήν νύκτα τής 29/30 Ιανουαρίου 1951 τό Ελληνικόν Τάγμα κατείχε το¬ποθεσίαν, καλύπτουσαν ένα τών κυρίων αξόνων ανεφοδιασμού τού Κεντρικο-δυτικού μετώπου. Τήν τοποθεσίαν ταύτην έπέλεξεν ο εχθρός διά νά απειλήση καί πάλιν τά νώτα μεγάλου μέρους τών Συμμαχικών δυνάμεων... Η υπό τού Ελληνικού Τάγματος κατεχόμενη αμυντική τοποθεσία, έκτεινομένη Δυτικώς καί Βορείως τού συγκοινωνιακού κόμβου Ίκτσόν επέτρεπεν, άφ' ενός τήν άνετον χρησιμοποίησιν τής οδού Τσουντζιού—Ίκτσόν, άφ' έτερου τής οδού Ίκτσόν—Σουβόν, άξονος παραλλήλου προς τήν έπιθετικήν διάταξιν τών υπολοίπων Μονάδων τής 1ης Άμ. Μεραρχίας Ιππικού, αί όποΐαι είχον ήδη προωθηθή βορείως τού άξονος τούτου... Οι Έλληνες στρατιώται, με τήν πείραν εκ τού κατά τών κομμουνιστοσυμμοριτών έν Ελλάδι αγώνος, είς πάσαν περίπτωσιν οργάνωναν τάς θέσεις των. Εις τήν προκειμένην περίπτωσιν τούτο καθίστατο αδύνατον με τά ατο¬μικά πτυοσκάπανα, διότι τό έδαφος ήτο τελείως παγωμένον. Τά πτυοσκάπανα μέ τά πρώτα κτυπήματα έλύγιζον... Τήν 0020 τής 30ης Ιανουαρίου η εγκατασταθείσα μεταξύ τών ύψ. 307 και 381 Διμοιρία τού 3ου Λόχου δέχεται εχθρική ν έπίθεσιν. Μέ τά πρώτα πυρά τών επιτιθεμένων φονεύεται 1 οπλίτης καΐ τραυματίζονται 6. Ό εχθρός βάλλει τάς θέσεις τής Διμοιρίας μέ καταιγιστικά πυρά όλμων, ενώ πλησιάζει τάς θέσεις τών ανδρών μέ πολεμικούς άλλαλαγμούς. Οί ανδρες τής Διμοιρίας, παρ' ό,τι είχον προχείρως εγκατασταθή, αμύ¬νονται σθεναρώς, ένω εκτελούνται πυρά τού Τάγματος πρό τού μετώπου τής Διμοιρίας. Μετ' ολίγον ό επί κεφαλής τής Διμοιρίας τραυματίζεται βαρέως, συγ¬χρόνως δέ διακόπτεται πάσα επαφή μετά τής Διμοιρίας. Μετά παρέλευσιν 10 λε¬πτών καταιγισμός βλημάτων όλμων παντός διαμετρήματος καλύπτει τόσον τάς θέσεις τής Διμοιρίας, όσον καί όλόκληρον τήν τοποθεσίαν τού 3ου Λόχου, έπϊ τού συγκροτήματος τών υψωμάτων 381, στίφη δέ Κινέζων, άλλαλάζοντα καί καθο¬δηγούμενα υπό τών ηγητόρων των διά μικρών σαλπίγγων, επιτίθενται είς άλεπάλληλα κύματα δεχόμενα τά πρό τής τοποθεσίας τού Λόχου πυρά φραγμού.
Ό 1ος Λόχος αναφέρει ότι ούδεμίαν επίθεσιν δέχεται. Κατόπιν τούτου διατάσσεται νά συνεχίση τήν υποστήριξιν διά πυρών τού 3ου Λόχου και νά επι¬δίωξη τήν κάλυψιν τής Διμοιρίας τού αυχένος, ή οποία τελικώς συνεπτυχθη μετά τού νεκρού όπλίτου καί τών τραυματιών της προς τήν τοποθεσίαν τού Λόχου.
Ή επιτιθεμένη κατά τών ύψ. 381 εχθρική δυναμις έκ 1000 περίπου ανδρών άνήκεν είς τό 334ον Σύνταγμα τής 112ης Μεραρχίας, τελούσης υπό τήν 38ην Κομ¬μουνιστική ν Κινεζική ν Στρατιάν.
Ό 3ος Λόχος αντεμετώπισε τήν αρχικήν έπίθεσιν ψυχραίμως. Μικρά δυ¬ναμις τού εχθρού έπέτυχε νά ανέλθη επίτού υψώματος, άλλα διά ταχείας καί θαρραλέος άντεπιθέσεως τών Ελλήνων μαχητών ό εχθρός ανετράπη καί έξεδιώχθη έκ τών καταληφθεισών θέσεων .
Αι ανασχέσεις πυροβολικού καί όλμων τού Τάγματος καί των λοιπών πυ¬ρών ανακόπτουν, επ' ολίγον, τήν ορμήν τών Κινέζων. Παραλλήλως τό Τάγμα σπεύδει νά ενίσχυση τήν, είς τό άριστερόν τού 2ου Λόχου, ένέδραν δυνάμεως Ομάδος, δι' ετέρας Ομάδος καί ατοιχείου Πυροβόλων 0,30 χιλιοστών έκ τού 2ου Λόχου. Ή αρχικώς έγκατασταθεΐσα ένέδρσ έχει ήδη εμπλακεί είς αγώνα μετά εχθρικής δυνάμεως, επιχειρούσης παράκαμψιν τού ύψ. 381.
Παραλλήλως προς τήν κατά τού υψώματος 381 έπίθεσιν ο εχθρός συνεχίζει καί κατά τού ύψ. 307, επί τού όποίου ήμύνετο ό 1ος Λόχος τού Τάγματος, πλην όμως μετά τόν αιφνιδιασμού τόν όποιον υπέστη ή επιθετική του διάταξις ύπό της Διμοιρίας τού αύχένος, δει; σημειώνει πρόοδοι;.
Έξ άλλου ή εχθρική αυτή επίθεσις, ώς καί ετέρα ενέργεια έκδηλωθεΐσα βραδύτερο ν κατά τής τοποθεσίας τού Ιου Τάγματος τοΰ 7ου Άμ. Συντάγματος Ιππικού, είχε προφανώς παραπλανητικόν χαρακτήρα προς έξαπάτησιν τών Ελλήνων ώς προς τήν κυρίαν προσπάθεια ν τού εχθρού ή οποία άπέβλεπεν είς τήν κατάληψιν τού υψώματος 381, οπότε ό 1ος Λόχος έκυκλούτο πλήρως.
Ή κατά τού 3ου Λόχου επίθεσις τών Κινέζων επαναλαμβάνεται πλέον Ισχυρά και ορμητική τής αρχικής. Ο Λόχος αναφέρει, ότι οί άνδρες ήλθον ήδη είς χείρας μέ τους Κινέζους.
Ο -ΕΦΕΔΡΟΣ- Ανθυπολοχαγός Σταθιάς Απόστολος, Διμοιρίτης τού 3ου Λόχου, φονεύεται μαχόμενος ηρωϊκώς ένφ έτερος Διμοιρίτης τού Ιδίου Λόχου, ο έφεδρος Ανθυπολοχαγός Χαροκόπος Γεώργιος τραυματίζεται σοβαρώς. Ο Διοικητής τού Λόχου Υπολοχαγός Μίσιας Παν. δέχεται πολλαπλά τραύματα από βλήμα όλμου, ενώ πίπτει βαρέως τραυματισθείς ο Προκεχωρημένος Αξιω¬ματικός Παρατηρητής (ΠΑΠ) τού Λόχου, Αμερικανός Υπολοχαγός Μακκιού. Πάσα επαφή μεταξύ Λόχου καί Τάγματος έχει πλέον διακοπή. Έκ τού κυρί¬ως υψώματος 381 καί έκ τών θέσεων βολής τών κατεχομένων πρότερον ύπό τών πολυβόλων τού 3ου Λόχου, πυρά κατευθύνονται προς τό κέντρον της διατάξεως τού Τάγματος. Διαμορφούται ήδη ή έντύπωσις ότι ό εχθρός κατέλαβε πλήρως τάς άμυντικάς θέσεις τού 3ου Λόχου. Ή Διοίκησις τού Τάγματος τί¬θεται πρό διλήμματος. Οπωσδήποτε πρέπει νά άνακαταλάβη εντός τής νυ¬κτός τό ύψωμα 381. Ο 2ος Λόχος είναι έτοιμος ήδη νά άντεπιτεθή καί πρέπει νά ύποστηριχθή δι' όλου τού διαθεσίμου πυροβολικού. Ουδείς ήτο δυνατόν νά γνωρίζη έάν ύπήρχον Ελληνες επιζώντες έπί τού υψώματος. Τήν ώραν αυτήν ηκούσθη είς τόν Σταθμόν Διοικήσεως. (ΣΔ) τού Τάγματος 1ν τηλέφωνον. Επρό¬κειτο διά τήν άπ' ευθείας σύνδεσιν τού Παρατηρητηρίου τού Τάγματος τού έντός τής διατάξεως τού 3ου Λόχου.
Ο Στρατιώτης Παρατηρητής, τραυματισμένος καί αυτός, παρέσχε μίαν εικόνα της επικρατούσης είς τον 3ον Λόχον καταστάσεως. Έλληνες και Κινέζοι εμάχοντο σώμα πρός σώμα είς τό σκότος.
Αποφασίζεται, αντί άντεπιθέσεως, ή αποστολή ενισχύσεως έκ τού 2ου Λό¬χου. Μία ομάς προπομπός επιτυγχάνει νά φθάση είς τό ύψωμα 381. Ανοίγει δρόμον μόνον διά τού υποκόπανου. Η αφιξις της ενισχύσεως διαδίδεται αστραπιαίως είς τους μαχητάς τοΰ 3ου Λόχου. Τραυματίαι και μη με την ιαχήν «ΑΕΡΑ» ύπό τήν ηγεσίαν τού τραυματίου Διοικητού τού Λόχου, επιπίπτουν κατά τού εχθρού με τάς λόγχας, τάς μαχαίρας, τους υποκόπανους και τους γρόνθους και αποκαθιστούν τήν ακεραιότητα της τοποθεσίας. Ταυτοχρόνως φωτιστικά βλή¬ματα ριπτόμενα από τά αεροσκάφη, καταυγάζουν τό πεδίον της μάχης, ενώ έτε¬ρα συμμαχικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν και πολυβολούν τους πιθανούς χώρους συγκεντρώσεως τών Κινέζων και τάς πιθανάς κατευθύνσεις διαφυγής των.
Ή μάχη έσυνεχίσθη μέχρι της 0430 ότε τά πυρά εσίγησαν. Ο εχθρός απε¬σύρθη ύποστάς όλοκληρωτικήν αποτυχίαν είς τά σχέδια του, τά δέ τμήματα έπε-δόθησαν πυρετωδώς είς άνασυγκρότησιν, διακομιδάς και άναχορηγίας πυρομαχι¬κών. Τήν διοίκησιν τού 3ου Λόχου αναλαμβάνει ό Υπασπιστής τού Τάγματος. Ο απολογισμός της μάχης διά τους Ελληνας ήτο:
Νεκροί: 1 Αξιωματικός καί 9 οπλίται.
Τραυματίαι: 3 Αξιωματικοί καί 10 οπλίται
1 Αμερικανός ΠΑΠ, ό υπολοχαγός Μακκιού —Έξαφανισθέντες : 1 οπλίτης.
Επίσης 5 οπλίται ελαφρώς τραυματίαι δέν έδέχθησαν νά διακομισθούν είς Νοσοκομείον.
Έπι τού πεδίου της μάχης ό εχθρός εγκατέλειψε πολλούς νεκρούς. Μόνον επί τού υψώματος 381 και πρό αυτού κατεμετρήθησαν 28 νεκροί. Ο αριθμός τών διακομισθέντων ύπό τού εχθρού τραυματιών παρέμεινεν άγνωστος...
Έξ επισήμου δελτίου της 1ης Άμ. Μεραρχίας Ιππικού προκύπτει ότι αί συν¬ολικοί άπώλειαι τού εχθρού κατά τήν μάχην υπολογίζονται είς 650 νεκρούς καί τραυματίας. Ο εχθρός με τά άφθονα σκαπανικά όρχου τά όποια έφερε μεθ' εαυτού κατά τήν έπίθεσιν, προφανώς άπέβλεπεν είς τήν κατάληψιν καί διατήρηστν τού ύψ. 381, τό όποιον άπετέλει ζωτικόν σημείον της αμυντικής τοποθεσίας τού 7ου Αμ. Συντάγματος Ιππικού. Τούτο άλλωστε προκύπτει καί εκ τών αλλεπαλλή¬λων όσον καί λυσσαλέων επιθέσεων του προς κατάληψιν τού υψώματος ,
Ή νίκη αυτή τού Ελληνικού Τάγματος διεσαλπίσθη εις όλόκληρον τόν κόσμον. Ο παγκόσμιος τύπος έδωσε λεπτομέρειας καί πλήρεις περιγραφάς της μάχης, ένω πρός τό ΕΚΣΕ απεστάλησαν συγχαρητήριοι διαταγαί .
Ο Στρατηγός Μ. Β. Ρίτζγουαίη (Μ. Β. RIDGWAY) είπε διά τήν μάχην αυτήν:
«Τά Ηνωμένα Εθνη οφείλουν πολλά είς τόν Έλληνικόν Λόχον 6 όποιος ημύνθη υποδειγματικώς επί τον υψώματος 381 καϊ δεν έδωσε τήν ευκαιρίαν είς τόν Κινέζον Στρατάρχην να ανατρέψη τό γενικώτερον σχέδιον της 8ης Άμ. Στρατιάς».
Ο Διοικητής τού 7ου Άμ. Συντάγματος Ιππικού Συνταγματάρχης Ουίλιαμ Χάρρις (W. HARRIS) εϊπεν: «Αξίζει γιά κάθε άνθρωπο να γνωρίζη πώς πολεμούν οi Έλληνες».
Εις τάς σελίδας της Ιστορίας της 1ης Άμ. Μεραρχίας Ιππικού αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τήν 29ην Ιανουαρίου 1951, ενσς Έλληνικός Λόχος αντιμετώπισεν επί τού ύψώματος 381 δύναμιν 3.000 Κινέζων. Οί Έλληνες διετήρησαν είς τήν κατοχήν των τό ύψωμα καθ' όλην τήν διάρκειαν τού ακληρού αγώνος καί εφόνευσαν υπέρ τους 800 ερυθρούς.
Η άμυνα επί τού υψώματος 381 ήτο η πρώτη μεγάλη πολεμική επιχείρησις η οποία διεξήχθη υπό τού Ελληνικού Τάγματος, κατ' αυτήν δέ διεπιστώθη, πλην των άλλων, καί η Ικανότης τών Ελλήνων μαχητών είς τόν όρεινόν αγώνα.

http://www.elkosmos.gr/epikairotita/h-/kathimerinotita/12260-2013-01-30-01-31-53.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου