Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

1944 ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΠΡΟΣ 7 ΑΠΡ 1945

Η αριστερή ιστοριογραφία θέλοντας να αποσείσει τις ευθύνες του ΚΚΕ για το αιματοκύλισμα και τις αγριότητες που διέπραξε τον Δεκέμβριο του 1944 υποστηρίζει ότι τα ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ ξεκίνησαν επειδή ...η <<Αντίδραση χτύπησε τον άοπλο λαό του ΕΑΜ που διαδήλωνε ειρηνικά για Δημοκρατία κτλ>>
 Παραθέτω κάποια ντοκουμέντα του ΙΔΙΟΥ του ΕΛΑΣ που το διαψεύδουν αυτό
 Προσέξτε τις λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα κάνει κάθε μονάδα τους ΕΛΑΣ που θα χτυπήσει ,πως θα χτυπήσει τα αστυνομικά τμήματα ,την χωροφυλακή κτλ
Για έναν νοήμονα άνθρωπο προκύπτει το ερώτημα ΜΑ γιατί τέτοιες διαταγές αναλυτικές όταν Δεν ξέρεις αν θα χτυπήσουν οι αντίπαλοι. Και αν δεν χτυπούσαν τον <<άοπλο λαό;>> Καταλαβαίνεται λοιπόν την δράση των προβοκατόρων του ΕΛΑΣ
Διαβάστε καλά το ντοκουμέντο αυτό και συγκρίνετε το με αυτά που έγιναν μετά από δυο ημέρες.  Ακριβώς τα ίδια με βάσει αυτό το σχέδιο έγιναν
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΕΛΑΣ Για Δεκεμβριανά
1ον
ΕΛΑΣ Α-Σ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦ. ΠΙ
ΑΡΙΘ ΑΠ 25 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
                  ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ι ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ως έχει.
1 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Αι δυνάμεις τας οποίας φαίνεται ότι θα χρησιμοποιήσει η αντίδρασις είναι κατά κύριον μεν λόγον τα στρατιωτικά εις την περιοχήν Γουδί τμήματα, ήτοι Ορεινή Ταξιαρχία, σχολείον Χωροφυλακής Γερμανοτσολιάδες, ως και 0 ϊερός Λόχος Ψυχικού, κατά δεύτερον δε λόγον τα Αστυνομικά τμήματα, διάχυτοι μονάδες Χωροφυλακής, Οργάνωσις Χιτών, άλλαι παρεμφερείς οργανωθείς, αι δυνάμεις της Γενικής Ασφαλείας και του ανασυγκροτηθέντος τμήματος Μπουραντά.
            ″III.  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ.Σ. Το Σ.Σ., ενισχυόμενον και. από τας δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. της υπαίθρου θα αντιταχθή δια των όπλων κατά παντός πραξικοπήματος της αντιδράσεως. Θα περισφίγγει και τελικώς θα εξουδετερωσεί κατά κύριον λόγον τας συγκεντρωθείοας εις το Γουδί δυνάμεις. Κατά δεύτερον λόγον θα εξουδετερωσεί τας εστίας αντιστάσεως που θα εμφανισθούν εντός της πόλεως.
IV.  ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Α) Να εκκαθαρίσει τας φιλικώς διακειμένας συνοικίας των Αθηνών εις όσον το δυνατόν βραχϋτερον χρόνον. Β) Διά του όγκου των δυνάμεων του -να αποκλείσει αρχικώς τας συγκεντωμένας δυνάμεις εις την περιοχήν Γουδί-Ψυχικού. Γ) Να εκκαθαρίοει τελικώς την κατάστασιν τόσον εις την περιοχήν Γουδί-Ψυχικού, όσον και εις την υπόλοιπον πόλιν των Αθηνών διά των αφιχθησομενων και εκ της υπαίθρου φίλιων δυνάμεων.
V.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Τα Συν/τα των Αθηνών θα διαθέσουν ανά ένα λοχον κατά την κρίσιν των διά τον αποκλεισμόν εκάστου Αστυνομικού τμήματος.
Έναντι των δυνάμεων Γουδί-Ψυχικού θα διαθέσουν εις την περιοχήν Κουπόνια-Αμπελοκηποι το 2ον Σΰνταγμα με το 1/2 και έτερα δύο τάγματα. Τον 3ον σύνταγμα με το Υ/3 και άλλα δύο τάγματα. Και το 5ον Σύνταγμα με εν τάγμα με τον Υποδιοικητή εις την περιοχήν Ψυχικού και έτερον με τον Διοικητήν εις την περιοχήν Αμαρούσι-Κηφησιά-Κουκουβάουνες.
Δια τα Ιον και 4ον όρα οργάνωσιν Διοικήσεως.
Το 6ον Σύνταγμα πλην του Τάγματος Νέας Κοκκινιάς θα εκκαθαρίσει ταχύτατα τας αντιστάσεις του Πειραιώς και διά του όγκου της δυνάμεως του θα κατευθυνθεί προς Αθήνας. Το Τάγμα Νέας Κοκκινιάς θα εκκινήσει αμέσως προς Αθήνας αφήνων ένα Λόχον εις την περιοχήν Πυριτιδοποΐείου.
VI.  ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. Συγκρότημα Α'. Τα επτά'τάγματα της περιοχης Αμπελοκήπων-Ψυχικού υπό την" Διοίκησιν της 1ης Ταξιαρχίας. 
 Συγκρότημα Β'. Το 1ον Συνταγμα με το μη διατεθέν Τάγμα του 2ου Συν/τος και το 1ον Τάγμα του 4ου Συν/τος υπό την Διοίκησιν του 1ου, Συν/τος.
Συγχρότημα Γ'. Τα απομένοντα δύο Τάγματα του 3ου συν/τος και τα υπόλοιπα δύο Τάγματα την 4ου Συν/τος υπό την Διοίχησιν της 2ας Ταξιαρχίας.
Το απομενον Τάγμα του 5ου συντάγματος με την Διοίκησίν του θα αποτελέσει ίδιον συγκρότημα.
Τα απομένοντα Τάγματα του 6ου Συντάγματος θα αποτελέσουν ίδιον συγκρότημα υπό την Διοίκησιν του Συν/τος τούτου.
Το πρώτον αφιχθησόμενον, ήτοι '34ον Συν/μα εκ της II Μεραρχίας 8α υπαχθεί υπό τας αμέσους διαταγάς του Σ. Στρατού, άμα ως διελθει νοτίως Μενιδίου.
Η υπόλοιπος δύναμις της ΙΙ Μεραρχίας υπό την Διοίκησιν της II Μεραρχίας.
VII. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ.
α) Δια" τους λόχους που δα διατεθούν έναντι των αστυνομικών τμημάτων.
Να παραταχθούν εμφανώς έναντι των αστυνομικών τμημάτων και να δηλώσουν εις ταύτα ότι ουδεμίαν επιθετικήν πρόθεσιν έχουν εναντίον των παρά μόνον ότι έχουν την αποστολήν να περιφρουρήσουν τον Λαόν εις την ειρηνικήν του εκδήλωσιν. Μόλις εκδηλωθει η δράσις εκ μέρους μας να προβήτε εις τον αφοπλισμόν των και την χρησιμοποίησαν των όπλων των υπό του Ε.Λ.ΑΣ.
β) Το Συγκρότημα Α'. Διά καταλήψεως των διαβάσεων και χωρίς να λάβει, την επαφήν θα αποκλείσει αρχικώς την κάθοδον των τμημάτων Γουδί-Ψυχικού εγκαθιστά μενον εις υψόμετρον 295 νοτίως Τουρκοβουνια (Χάρτης 1:10.000) - έπαυλις Θων-Κουπόνια.
γ) Συγκρότημα Β'. Μόλις δεχθώμεν την επίθεσιν: θα καταλάβει τας συνοικίας που είμεθα ισχυροί. Συγχρόνως διά δύο Ταγμάτων θα καταλάβει τας γεφύρας του Ιλισσού από της γέφυρας του Νεκροταφείου μέχρι της γέφυρας αμέσως Β.Α. του Σταδίου, με σκοπόν να διευκολύνει την είσοδον εις τον αγώνα φιλίων τμημάτων προς την περιοχήν του Ζαππείου.
Επίσης διά των υπολοίπων τριών Ταγμάτων θα καταλάβει τον Λόφον Φιλοπάππου και βορείως μέχρι της Δεξαμενής Θησείου 'παρά το 9ον Αστυνομικόν τμήμα με τον σκοπόν να εξασφαλίσει την γραμμήν αυτήν ως βάσιν εξορμήσεως διά περαιτέρω ενεργειαν και θα εκκαθαρίσει το Θησείον από τους Χίτες.
δ) Τη Συγκρότημα Γ'. Ομοίως μόλις δεχθώμεν την επίθεσιν: θα καταλάβει τας συνοικίας που είμεθα ισχυροί, θα καταλάβει την γραμμήν Σ.Σ. Λαρίσης και Πελοποννήσου με σκοπόν να εξορμήσει και να Εκκαθαρίσει την περιοχήν Βάθης από το ανασυνταχθέν τμήμα Μπουραντά και διά των δύο Ταγμάτων του 3ου Συν/τος να καταλάβει την πλατείαν Δημοκρατίας (γωνία Πατησίων και Αλεξάνδρας), το πεδίον 'Αρεως, την πλατείαν Εξαρχείων, με μεταγενέστερο αντικειμενικόν σκοπόν να δράσει κατά της Γενικής Ασφαλείας
ε) Το Σ υγκροτημα 5ου Συν/τος: θα εξασφαλίσει την κατοχήν των αρτηριών και "διαβάσεων εις την περιοχήν Αμαρούσι-Κηφισσιά-Κουκουβάουνες. διά να διευκολύνει την είσοδον της 2ας Μεραρχίας εις τον αγώνα.

ζ) Το Συγκρότημα   6ου Συν/τος. 

Θα εκκαθαρισει ταχυτατα τας αντιστάσεις Πειραιώς δι ενός τάγματος. -Θα αποστείλει το Τάγμα Νέας Κοκκινιάς εις Αθήνας προς εφεδρείαν του Σ Στρατού εις ανατολικήν παρυφήν Περιστέρι με μέτωπον τους Μύλους Πενέσση. Το "Τάγμα τούτο θα αφίσει ένα Λόχον εις Πυριτιδοποιείον διά να διευκολύνει την είσοδον εις τον αγώνα του τμήματος της II Μεραρχίας που θα περάσει από εκεί.
' -Το υπόλοιπον του Συν/τος θα κινηθεί με πάσαν δυνατήν ταχύτητα εις Αθήνας και εις την περιοχήν Νέα Σφαγείο-Χασεκή ως εφεδρεία του Σώματος Στρατού.
η) Η ΙΙ Μεραρχία (πλην τοϋ 4ου Συν/τος Π.] άμα λάβει σχετικήν Διαταγήν θα κινηθεί ταχύτατα προς Αθήνας χρησιμοποιούσα απάσας τας δυνατάς διαβάσεις αναλόγως της τακτικής καταστάσεως ίνα φτάσει εις την γραμμήν Μενίδι-Κηφισσιά.
Το 34ον Σύνταγμα θα εκκινήσει συγχρόνως με την υπόλοιπον Μεραρχίαν. θα υπαχθεί υπό τας αμέσους διαταγάς του Σώματος Στρατού μόλις διέλθει το Μενίδι.
Η II Μεραρχία θα εκκαθαρίσει τελικώς την κατάστασιν εις την περιοχήν Γουδί - και ενδεχομένως εις την υπόλοιπον πόλιν των Αθηνών επί τη βάσει εγκαίρως εκδοθησομένης διαταγής του Σ. Στρατού.
VIII.   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ. Έναρξις επιχειρήσεων άμα τη λήψει της σχετικής διαταγής του Σ. Στρατού.
IX.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ. Διά των συνήθων μέσων.
Χ. ΣΤΑΘΜΟ1 ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. Θα γνωσθούν εγκαίρως.
XI. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Σ.Σ. Παρακαλούνται οι συναγωνισταί Διοικηταί των συγκροτημάτων να αναμετρήσουν πόσον πολύπλοκος και ιδία άρρυθμος θα είναι η μορφή του αγώνος αυτού. Και συνεπώς πόσων στοιχείων θα έχει ανάγκη το Σ.Σ. ίνα τελείως ενημερωμενον επί της εξελίξεως της καταστάσεως δυνηθεί να συντονίσει τας δυνάμεις του και να κατευθύνει αυτάς για την τελική νίκην του Λαού.
Κατά χρονολογικήν σειράν θα χρειασθεί:
 1) Απαντα τα συγκροτήματα να αναφέρουν περί αφοπλισμού κατ" αρχάς και έπειτα περί του αφοπλισμού των αστυνομικών τμημάτων.
2) Εκαστον συγκρότημα διαδοχικώς να αναφέρει την εκτέλεσιν εκάστου των αντικειμενικών του σκοπών που αναφέρονται εις το κεψάλαιον VII (Απόστολαί).
3) Κατά την εξέλιξιν του αγώνος από καιρού εις καιρόν να υποβάλλει έστω και αρνητικώς δελτία στρατιωτική καταστάσεως (π.χ. ηρεμία ή ουδέν νεωτερον).
 
 XII. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ.
Αθήναις τη 1-12-44
 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι. ΠΙΡΙΟΧΟΣ ΣΥΝ/ΧΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ:
II Μεραρχία, 1 Ταξιαρχία
II  Ταξιαρχία, 5ο Συν/μα
 6ον Συν/μα ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΙΣ:
III  Γραφείο

2.ον
ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΣΙΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
    «ΚΕ ΕΛΑΣ Αρ. Α.Π. 3
(Προς) ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΑΤΗΓΕΙΟΝ
Υπουργοί μας παρητήθησαν στοπ. Κατ' εξακριβωμένας πληροφορίας Ζέρβας ανεχώρησε εσπευσμένως εις Ήπειρον ίνα ενεργηθεί γενικήν επιστράτευσιν και επιτεθεί καθ* ημών στοπ. Προετοιμάσατε και κινητοποιήσατε ογδόην, πρώτην, ενάτην και δεκάτην μεραρχίαν άνευ ουδεμιάς χρονοτριβής προς επίθεσιν εναντίον Ζέρβα προτού προλάβει να επιστρατευθεί στοπ. Αναφερατε πρώτοβουλίαν από Ζέρβα στοπ.
Άμα πέρατι προετοιμασίας επιτεθείτε στοπ.
Διατάξατε άμεσον διάλυσιν Εθνοφυλακής καθ' άπασαν Ελλάδα με πολιτικά και εν ανάγκη βίαια μέσα στοπ.
2.12.44 ΓΕΡΟΣ**». 
  
ΤΡΙΤΟ ντοκουμέντο με ημερομηνία  3-12-1944 ώρα 14.30.
Λέει το σχέδιο που σας έστειλα προχθές θα τεθεί σε ισχύ από αύριο το πρωί!! Αφού πρώτα έγινε η προβοκάτσια. Και το καταπληκτικό <<ΝΑ μην επιτεθείτε στους Άγγλους>>Τότε γιατί μας πρήζουν ότι πολεμούσαν ενάντιων των Άγγλων;
                                                2ον
ΕΛΑΣ - Α' Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ - ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦ. III
 ΑΡΙΘ. Α.Π. 51 - ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η κατάσταση είναι οξυτάτη.
I.   Το σχέδιον ενεργείας (Α.Π. 25/1-12-44) τίθεται, εις εφαρμογήν από αύριο  την πρωίαν.
II.   Μόλις ξημερώσει θα εκτελεσθεί ο αφοπλισμός των Αστυνομικών Τμημάτων και της Χωροφυλακής
III.  Την αυτήν ώραν το Τάγμα Κοκκινιάς να έχη καταλάβει την θέση που του ωρίσθη εις Περιστέρι.
Ο λόχος που θα παραμείνη εις το Πυριτιδοποιείον θα εκτέλεση ομοίως την αποστολή του. Εάν η γέφυρα κατέχεται από Αγγλους δεν θα λάβει επαφήν. ούτε θα συγκρουσθή με αυτούς, αλλά θα αναφέρη και θα αναμείνη δίαταγάς μας.
Το υπόλοιπον του 6ου Συν/τος ως η Α.Π. 25/1-12-44 Διαταγή μας.
IV.   Εν Τάγμα του 34ου Συν/τος εκ Λιοσίων δια Νέου Ηρακλείου προς Τουρκόβουνια να εχη καταλάβει μέχρι της 1ης πρωινής της αύριον 4-12-44 τα Τουρκοβούνια Βορείως του υψομέτρου 295 όπου θα συνδεδή με το αριστερόν του Α' Συγκροτήματος και να τεθή υπό τας αμέσους διαταγής της II Μεραρχίας.
V.   Η Διοίκηση του 5ου Συν/τος με το εναπομένον Τάγμα της τίθενται από λήψεως παρούσης υπό τας διαταγάς του 2ου Συν/τος Πεζ. της II Μεραρχιας.
VI.  α) Αναφέρατε λήψιν τίς παρούσης Διαταγής τηλεφωνικώς ή δι άλλου ταχύτερου μέσου και ασφαλεστέρου. β) Αναφέρατε την πραγματοποίησιν της διατασσομένης διατάξεως. γ) Τηρείτε ενήμερον την Διοίκησιν επί  της εξελίξεως του αγώνος μας. ως προβλέπεται εις την Α.Π. 25/1-12-44 Διαταγήν
Αθήνα 3-12-44 ώρα 14.30".
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ι. ΠΙΡΙΟΧ0Σ ΣΥΝ/ΧΠΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 
 ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ: 
  Α', Β', Γ' 
 Συγκρότημα  
  
 Συγκρότημα 5ου Συν/τος
Συγκρότημα 6ου Συν/τος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΛΑΣ(υτα) ΙΙ Μεραρχια 34ον Συνταγμα

ΤΡΙΤΟΝ(4-12-1944)
Σφάξαμε του Χίτες Κάποιοι γλίτωσαν διότι τους μάζεψαν οι Άγγλοι Έπρεπε δηλαδή να μας αφήσουν να τους σφάξουμε λέει εν ολίγοις η διαταγή αυτή
Βλέπουμε επίσης ότι το <<ηρωικό σύνταγμα>> Νικηφόρου το έπιασαν 50 Άγγλοι το αφόπλισαν  και το φόρτωσαν σε φορτηγά για την Θήβα .Μπράβο <<ηρωισμός>>Μόλις είδαν τους Άγγλους τα έκαναν πάνω τους ως συνήθως!!
Ο <<Λαός>>(έτσι αυτοαποκαλούνται τα καθάρματα) σκίζει τις αφίσες του Παπανδρέου που ενημερώνει τον λαό
Και στο τέλος << VIII. Η επιτυχία της κηδείας συντριπτική>>. 
ΜΑ υπάρχουν επιτυχημένες κηδείες; Μάλλον σκηνοθετημένες κηδείες θέλουν να πουν.
                                               
                                                      3ον
Α- Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦ. III
Αριθ. Α.Π. 66
                                                  ΠΡΟΣ ΤΗΝ Κ.Ε. ΤΟΥ ΕΛΑΣ,
                                           Όπου Περίληψις Επί της καταστάσεως
Ι. Εις το διάβημα μας περί του 2ου Συν/τος του Πεζικού, το Βρετανικό Στρατηγείο απήντησε διά δίαμαρτυριων, ότι δεν υπακούομεν εις τας διαταγάς του, μεταφέροντες μονάδας από την εξωτερικήν ζώνην εις την εσωτερικήν Αθηνών-Πειραιώς. Ωσαύτως μας απέστειλε και την συνημμένην διαταγήν, εις την οποίαν απαντώμεν ως το συνημμένον σχέδιον, εάν εγκρίνεται τούτο υφ' υμών.
II. Το 2ον Συν/μα Πεζικού (II Μεραρχίας) χωρίς να παραλαβή τα όπλα του εδραπέτευσε καϊ ετέθη υφ' ημών υπό τας διαταγάς του Νικηφόρου και της Μεραρχίας. Ο Δ/τής Παπαζήσης και εις ακόμη αξιωματικός εκρατήθησαν υπό των Άγγλων.
ΠΙ. Ολα σχεδόν τα αστυνομικά τμήματα περιήλθον εις χείρας μας, πλην Ελαχίστων περιφερειακών και των του κέντρου. Εις τον Πειραιά η επιτυχία είναι πλήρης σχεδόν (πλην του VII και VIII που δεν υπάρχουν πληροφορίαι).
IV.  Η επιχείρησις κατά των Χιτών Θησείου εστέφθη υπό πλήρους επιτυχιας παρά την επέμβασιν των Αγγλων τους οποίους τα τμήματα μας παρακάμπτουν. Η εκκαθάρισις της περιοχής συνεχίζεται.
V.  Τας μεταμεσημβρινός ώρας Αγγλοι και Έλληνες Αστυνομικοί τοιχοκολλούν πολυγραφημένες προκηρύξεις του Παπανδρέου και του Σκόμπυ,οστις εκήρυξε τον Στρατιωτικόν Νόμον. Αι προκηρύξεις καταξεσχίζονται αμέσως υπό του λαού.
VI .Ο ΣΔ του ΣΣ μετακινείται εις θέσιν την οποίαν θα σας αναφέρομεν.
VIII. Η επιτυχία της κηδείας συντριπτική. 
  
ΣΔ 4-12-44
Ι ΠΙΡΙΟΧΟΣ ΣΥΝ/ΧΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
                                                       ΤΕΤΑΡΤΟΝ (4-12-1994 Βραδυ)
Σφάξαμε τελικά όλους τους Χίτες .Ήρθαν να τους γλιτώσουν οι Άγγλοι αλλά τους διώξαμε (τελικά γιατί μας λένε ότι πολεμούσαν εναντίον της Αγγλοκρατιας αφού Έλληνες έσφαζαν;)
Μιλάει για το επεισόδιο με τα γεμάτα με πέτρες φέρετρα στα Χαυτεία (έχουμε γράψει αλλού)που χτύπησαν οι ..αντιδραστική τον λαό που έκανε κηδεία!!!
Το 60% των αστυνομικών τμημάτων εξοντώθηκε
απολαύστε                                        
                4ον
Α' Σ. Στρατού Α.Π. 67 (4-12-44)
                                                         Κατάσταση σήμερα βράδυ, ώρα 18.30".
1. Η εκκαθαριστική επιχείρησις των Χιτών του Θησείου τελείωσε με ολοκληρωτική εξόντωση τους, ως αναφερει αυτή τη στιγμή η Ταξιαρχία, οι Χίτες είχαν 100 νεκρούς και 40 αιχμαλώτους. 0 λαός πανηγυρίζει τη νίκη. Απόπειρα βοήθειας τους από Μπουραντάδες τσακίστηκε. 4 νεκροί .Μπουραντάδες. Μετά την επικρατηση μας στο Θησείο οι "Αγγλοι κατέφθασαν με το πρόσχημα -<<να τηρήσουν την τάξη». 0 λαός και δυνάμεις μας αντέταξαν αποφασιστική άμυνα. Προ της επιμονής μας απεχώρησαν. Λάφυρα επιχειρήσεως Θησείου 2 βαρέα πολυβόλα, 2 όλμοι, 1 μυδράλιο, 1 πολυβόλο βαρύ τΰπου..., 15-20 αυτόματα, 70 τουφεκιά και πυρομαχικά. Κατά τη διάρκεια της μάχης Αμερικανοί στρατιώτες και αξιωματικοί εκδηλώθηκαν υπέρ ημών και εδήλωσαν ότι οι Αμερικανοί θα βοηθήσουν. Απώλειες δικές μας 7 νεκροί και 25 τραυματίες. Τμήμα Χωρ/κής Συγγρού αρνήθηκε να παραδοση τα όπλα· άρχισαν επιχειρήσεις εναντίον του- σύντομος προβλέπεται ο αφοπλισμός του.
3.  Σύνολο λαφύρων από αφοπλισμό χωροφυλάκων και τμημάτων υπολογίζεται ότι επαρκεί να εξόπλιση ένα σύνταγμα ταυ ΕΛΑΣ.
4.  Στα γύρω της Ομόνοιας, οι αστυφύλακες χτύπησαν τον γυρνώντα άμαχο πληθυσμό από την κηδεία. Επίσης και οι χαφιέδες των ξενοδοχείων χτύπησαν τις μάζες- υπάρχουν αρκετά θύματα.
5.   Η απεργία είχε επιτυχία καταπληκτική, τίποτα δεν κινήθηκε. Ηθικο άριστο. Συμμετοχή τεράστια.
6.  Στρατηγός Νάσης ρωτά πού να πάη, να 'ρθη σε σας ή να μείνη κοντά μας. Έχει τη γνώμη, ότι πρέπει να 'ρθη όπου και σεις.
7.  Σταθμός Διοικήσεως μας από αΰριο αναδιοργανούται και μεταφέρετε εντός της Αθήνας.
8.  Προοπτική μας για εξέλιξη αγώνος μέσα στην Αθήνα σε συνδυασμό με τη μαζική πάλη αρίστη.
9.  Οι άνδρες του αφοπλισθέντος 2ου Συν/τος άλλοι δραπέτευσαν, άλλα δι' αγγλικών αυτοκινήτων μεταφέρθηκαν προς Μαλακάσαν.
10.  Σαράφης και Άρης με τον Παπαδάκη έρχονται εδώ. Σταμάτησαν στη Μαλακάσα. Θα τους στείλουμε σε σας.
11.  Τα 60% των αστυνομικών τμημάτων αφοπλίστηκαν.
12.  Επιχειρήσεις μας εκκαθαρίσεως εξακολουθούν.
Ι. ΠΙΡΙΟΧΟΣ Συν/χης - ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος
                                                  
                                                      ΠΕΜΠΤΟΝ(5-12-1944 13.30)
Χτυπαμε την χωροφυλακη που ΔΕΝ την βοηθα κανεις ακομα.Για αυτό είναι ΜΕΓΑΛΟΙ ηρωες οι εγκλειστοι του ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
                                                     5ον
ΕΛΑΣ
Α' Σ. Στρατού
Επιτ. Γραφ. ΠΙ
ΑΠ' 84
                                 Εκθεοη επί της καταστάσεως την 13.30" ώραν της 5-12-44
Η Χωροφυλακη και η Αστυνομία μόνον αγώνα κλειστής αμύνης διεξάγουν. Η Ορεινή Ταξιαρχία, ο Ιερός Λόχος και η αεροπορία ουδεμίαν ανάμιξιν  εχουν
Δυμναμεις Ταγματασφαλιτών κεκλεισμένοι δεν έδειξαν σημεία συμμετοχης 
 αγώνα. Επληροφορήθημεν μόνον δια 4 αυτοκίνητα και 8 μοτοσικλέτες με πολυβόλα εκινήθησαν από Γουδί εις Αθήνας. Αι αγγλικαί δυνάμεις αποπειρώνται ασθενώς εις μερικά μόνον σημεία να επέμβουν προς παρεμπάδισιν των ενεργειών μας. Οπου τα τμήματα μας δεικνύουν σθεναράν στάσιν οι Άγγλοι αποσύρονται. Η χθεσινή και σημερινή στάσις των εμφανίζεται ως αδιαφορία διά τον διεξαγόμενον αγώνα.
II.  Σήμερον αι δυνάμεις μας συνεχίζουν τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εναντίον των απομενουσών δυνάμεων Χωρ/κής και Αστυνομίας. Το πρωινό συλλαλητήριο ήτο ογκωδέστατο. Κατά την επιστροψήν του λαού θα εκτείνομεν τας επιχειρήσεις με την ηθικήν συμμετοχήν των λαϊκών μαζών.
            ″III.  Την μεσημβρίαν αι δυνάμεις μας είχον εμπλακεί ως εξής: Η εκπόρθησις των φυλακών Συγγρού ευρίσκεται στο τέρμα της (τελείωσε). Περισφίγγονται αι εστίαι αντιστάσεως Χατζηκώστα, αποθήκαι Χωρ/κής τέρματος Πατησίων (πάρθηκε αυτή τη στιγμή). Εις την Γενικήν κπι Ειδικήν Ασφάλειαν λαικαί εκδηλώσεις μετά ενόπλων της ΕΠ τους περιοφίγγουν, διά να τους εξαναγκάσουν εις παράδοσιν. Αι απογευματινάι επιχειρήσεις θα αφορούν κυρίως τμήμα 150 χωροφυλάκων τέρμα Πατησίων, την Ανωτ. Δ/σιν Χωρ/κής, το VIII Αστυνομικόν Τμήμα κλπ.
            ″IV.             
ΣΔ 5-12-44
Ι. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/χης ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος
 Υποβάλλεται Κ. Ε. ΕΛΑΣ
                                                        ΕΚΤΟΝ( 6 ΔΕΚ1944)
 ΝΑ πάρει ο διάβολος καλά χτυπήσαμε μόνους τους χωροφύλακες . Μας   χτυπάνε τώρα και οι Ταγματασφαλίτες Δύσκολα τα πράγματα  .Ρε τους φασίστες που δεν κάθονται να τους σφάξουμε για την…δημοκρατία                                           
                                                           6ον
ΕΛΑΣ
Α' Σ. Στρατού
Διοίκηση
Ημερήσια Διαταγή της 6ης Δεκεμβρίου 1944
Κατόπιν από τις απροκάλυπτες ενέργειες της Φασιστικής αντίδρασης στην Ελλάδα, που όπλιζε τα Τάγματα Ασφαλείας και όλους τους δοσίλογους για να χτυπήσουν ακόμη μια φορά τον Ελληνικό Λαό και να καταστρέψουν τη χώρα μας, ο ηρωικός ΕΛΑΣ και άλλη μια φορά βρίσκεται στο πλευρό του λαού και ανέλαβε να αφόπλιση την αντίδραση και να υπεράσπιση τη ζωή του Έθνους μας.
Στις μάχες που διεξάγουν Στρατός και λαός έδειξαν απαράμιλλον μαζικό ηρωισμό και αυτοθυσία πρωτοφανή στην πάλη του Λαού.
Μέχρι τώρα ο ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε τις περισσότερες αντιδραστικές Εστίες. Δυστυχώς τα Αγγλικά Στρατεύματα, αντί να τηρήσουν την απαραίτητη ουδετερότητα σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχεράνης και της Γκαζέρτας, αναμίχθηκαν στο πλευρό της αντίδρασης και άνοιξαν πυρ κατά του λαού μας. Ο ΕΛΑΣ είναι υποχρεωμένος να αμυνθή και να υπεράσπιση τις ελευθερίες και τη ζωή των πολιτών. Θα παλαίψη μέχρι του τέλους και θα εξασφάλιση τη νίκη στον Ελληνικό Λαό. θα θάψη οριστικά το φασισμό για Ελλάδα ελεύθερη - ανεξάρτητη - λαοκρατούμενη.
ΣΔ 6-12-44
 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 Ι. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/χης
ΝΕΣΤΟΡΑΣ Καπετάνιος
       
                                             ΕΒΔΟΜΟΝ (6-12-1944)
Κατελήφθη του Μακρυγιάννη! Κάτι λίγοι έχουν μείνει τι θα κάνουν θα πέσουν Αλλά οι χωροφύλακες είπαν ΝΟ ΠΑΣΑΡΑΝ. Βάλαμε φωτιά και στα αστυνομικά τμήματα . Τελικά όλο φωτιές βάζουν αλλά πολλές φορές γυρίζουν εναντίον τους!!!
Και προσοχή ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ: Στο Κερατσίνι λέει έφτασαν ΑΡΑΠΑΔΕΣ. Γιατί ρε μόρτηδες τι έχουν οι Αραμπάδες; Όταν επεμβαίνουν για την…Δημοκρατία (πχ τα έτη 1917-1919  οι κατάμαυροι Σενεγαλέζοι επέβαλαν με τα όπλα τους τον Βενιζέλο πρωθυπουργό)    είναι καλοί ;  Ενώ όταν έρχονται εναντίον σας είναι κατάπτυστοι;   
ΔΕΝ μας τα λέτε καλά Τι είσαστε ρατσιστές η αντιρατσιστές;                                      
                                                                         7ον
 
 ΕΛΑΣ
Α' Σ. Στρατού
 Επιτ. Γραφ. III
Αριθ. ΑΠ 108
                                          Δελτίον Πληροφοριών ώρα 18.30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΙΣ ΣΤΙΓΜΗΣ. Συγκρότημα Μακρυγιάννη κατελήφθη σχεδόν εξ ολοκλήρου. Τμήμα 500 περίπου με Αξιωματικούς εξακολουθεί αμυνόμενον εντός περιβόλου.
Ειδική Ασφάλεια κατελήφθη ολοσχερώς. Οι περισσότεροι των αξιωματικών ημύνθησαν μέχρις εσχάτων. Δίεσκορπίσθησαν. Αιχμάλωτοι ολίγοι. Τους περισσοτέρους τους παρέλαβαν αγγλικά τανκς. Το Δ" Τμήμα περισφιγγεται.
Ήρξατο επίθεσις κατά του Αρχηγείου Χωροφυλακής (Ιουλιανού). Οι αξιωματικοί αμύνονται ενώ οι χωροφύλακες θέλουν να παραδοθούν. Δύναμη 200. Εκεί είναι ο Παπαργύρης. Κατελήφθη κατόπιν ανατινάξεως και αναφλεξεως.
Η Υποδιοίκηοη Χωροφυλακής κατελήφθη και η Διοίκηση Στερεάς. Τυπογραφείο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου εξεδίδοντα τα ψευδή δελτία ειδήσεων της αντίδρασης, ανετινάχθη. Δυνάμεις Ρίμινι-Τσολιάδες κοι Χωροφύλακες επιτίθενται κατά Καισαριανής. Ι Ταξιαρχία αμύνεται σθεναρώς. θα κρατήσει. Κατά πληροφορίας 6 Συν/τος (Πειραιώς) ενεφανίσθησαν πλοία εις Αγιον Γεώργιον Κερατσίνι μεταφέροντα Αραπάδες και Ιερολοχίτας με σκοπό αποβίβασης. Το Σύν/μα διετάχθη αναταχθή εις απόβασιν και εμποδίση πάση θυσία άνοδον εις Αθήνας.
ΣΔ 6-12-44
 Υποβάλλεται ΚΕ ΕΛΑΣ
η διοικηση
ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
  
 ΕΛΑΣ
Α' Σ. Στρατού
Επιτ. Γραφ. ΠΙ
 Αριθ ΑΠ 242
                                                                  Κεντρικήν
Τμήματα της Ταξιαρχίας Πετραλώνων εγκατέλειψαν θέσεις των συμπτυχθέντα Ακαδημίαν-Πλάτωνος ΣΤΟΠ.
 Πίεσις εβδόμου αποσπάσματος σοβαρά ΣΤΟΠ.
 Πλατείαν Υμηττού εχθρός εμφανίζει δυνάμεις τανκς όπισθεν πρώτης Ταξιαρχίας ΣΤΟΠ. Γενικώς κατάστασις εχειροτέρευσεν ΣΤΟΠ.
 Προτείνομεν Δευτέρα Μεραρχία ενισχύσει δια δυνάμεως έβδομον ΣΤΟΠ.
 Ομοίως ενεργήση ισχυρόν αντιπερισπασμόν προς κατεύθυνσιν εβδόμου ΣΤΟΠ. Παραλλήλως ενεργήσωμεν μικραο αντιπερισπασμον λόγω απόστασεως από Καισαρΐανήν προς κατεύθυνσιν εβδόμου ΣΤΟΠ.
Επανερχόμεθα πρότασιν εκτελεσθή αύριον οπωσδήποτε Επιχειρησις XIII Μεραρχίας.
ΣΔ 22-12-44, ώρα 12
ΠΥΡΙΟΧΟΣ –ΝΕΣΤΟΡΑΣ

 ΕΛΑΣ
Α' Σ. Στρατου
Επιτ. Γραφ. ΠΙ
Αριθ. ΑΠ 243
                                                       Προς την VIII Ταξιαρχιαν
Το θλιβερόν -γεγονός της εγκαταλείψεως των θέσεών του από το Ταγμα  σας των Πετραλώνων γεννά νέα και βαρέα καθήκοντα διά την Ταξιαρχίαν. Καί τούτο μάλιστα κατόπιν του συνεχιζόμενου ηρωικού αγώνος όλων των άλλων τμημάτων των Αθηνών και του 7ου Αποσπάσματος.
Ανεξαρτήτως του ζητήματος των ευθυνών, αι οποίαι θα ζητηθούν εν ολη των τη εκτάσει από τους υπολόγους, εντελλόμεθα  τα εξής:
 α) Ταξιαρχία άμα τη λήψει να αναπτυχθή επί της οδού Πεΐραιώς (Δυτικώς Κάτω Πετράλωνα) Γυμναστήριον-οδο.ς Βασιλείου Μεγάλου-Κεραμεικός-Μεταξουργείον και να εμπόδιση πάσαν περαιτέρω πρόοδον του Εχθρού εν στενώ συνδίασμω μετά της ΙΙ Ταξιαρχίας.
β) Αναφοράς τμημάτων σας που ζητούν να αποφύγουν Τον αγώνα ούτε να δεχθήτε του λοιπού. Ούτε να μας υποβάλλετε,
                              ΣΔ 22-12-44, ώρα 12
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΥΡΙΟΧΟς ΝΕΣΤΟΡΑΣ
Κοινοποίηση: ΚΕ ΕΛΑΣ (υ,τ.α.)
II  Ταξιαρχία
III  Γραφείο

http://clubs.pathfinder.gr/Iapetos_/679860


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου