Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Α.Ο.Ζ. ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 
 
Δελτίο τύπου απο την Εθνική Εταιρεία
 
Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἔχη τὴν ἀπαίτησι ἀπὸ μία βραχύβια ὑπηρεσιακὴ κυβέρνησι 30 ἡμερῶν νὰ πράξη ὅτι δὲν ἔπραξε μία ἐκλεγμένη ἐπὶ διετία κυβέρνησις καὶ μία διωρισμένη ἐπὶ ἕνα σχεδὸν ἑξάμηνο.
 Καὶ ὅμως! Τὸ ζήτημα τῆς ἀνάγκης ἀμέσου ἀνακηρύξεως ΑΟΖ ἀπὸ τὴν χώρα μας σὲ ὅλα τὰ πελάγη, ποὺ τὴν περιβρέχουν, εἶναι πλέον τόσο πιεστικὸ καὶ ἔχει τόσο καθυστερήσει, ὥστε ἀκόμη καὶ μία ὑπηρεσιακὴ κυβέρνησις νὰ φέρη βαρυτάτη εὐθύνη γιὰ τὴν σχετικὴ ἀδράνειά της.
 Ἔχουν πλέον περάσει 30 χρόνια ἀπὸ τὴν Συνθήκη τῆς Τζαμάϊκα (Montego Bay) γιὰ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο τῆς Θαλάσσης, στὴν ὁποία προβλέπεται ἡ ἀνακήρυξις ζωνῶν ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς ἐκμεταλλεύσεως ἀπὸ τὰ παράκτια κράτη. Ἐπὶ 30 χρόνια, οἱ κυβερνῶντες τὸ ταλαίπωρο αὐτὸ κράτος δὲν βρῆκαν τὸ θάρρος ἤ, ἀκόμη χειρότερα, δὲν πῆραν τὴν ἄδεια τῶν ξένων ἀφεντικῶν τους γιὰ μία τέτοια κίνησι.
 Ὁ ὑποθαλάσσιος ἀλλὰ καὶ χερσαῖος ἐνεργειακὸς πλοῦτος τῆς χώρας ἦταν ἤδη γνωστὸς στοὺς Ἀμερικανοὺς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Σχεδίου Marshall, στὸ ὁποῖο καὶ περιγράφεται, ἐνῷ ἐντοπίζονται ἀκόμη καὶ συγκεκριμένα κοιτάσματα!
 Ὡς φαίνεται, ἡ ἀναμονὴ τόσων ἐτῶν «ἄξιζε τὸν κόπο» ἀφοῦ, σχετικῶς προσφάτως, ὁ ἁρμόδιος Ἀμερικανὸς Ὑφυπουργὸς γιὰ ἐνεργειακὰ θέματα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου (ὑπάρχει καὶ τέτοιος!) κ. Morningstar μᾶς ἀνεκοίνωσε, ὅτι ὁ ἐνεργειακὸς πλοῦτος τῆς περιοχῆς θὰ πρέπη νὰ μοιρασθῆ ἐξ ἴσου μεταξὺ τῶν κρατῶν της, ὥστε ὅλοι νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπ' αὐτόν!!! Ἀνεφέρθη μάλιστα συγκεκριμένα στὴν Τουρκία, μὲ τὴν ὁποία θὰ πρέπη, λέει, νὰ συνεργασθοῦμε  γιὰ τὴν συνεκμετάλλευσι τοῦ ἐνεργειακοῦ μας πλούτου! Ὁ ἀπίθανος αὐτὸς τύπος μᾶς εἶπε ἀκόμη ὅτι τὸ μέγεθος καὶ οἱ ἀνάγκες τοῦ κάθε κράτους θὰ πρέπει νὰ ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν γιὰ τὸν καθορισμὸ συμμετοχῆς στὴν συνεκμετάλλευσι!!! Ἐν ὀλίγοις, ὁ ἐνεργειακός μας πλοῦτος, ὅποιος καὶ ἂν εἶναι, θὰ πρέπη κατ' ἀρχὴν νὰ ἱκανοποιήση τοὺς δανειστές μας (μὴ τοὺς ξεχνᾶμε) καὶ ὅ,τι ἀπομείνη, τὴν μόνη εἰλικρινῆ φίλη ποὺ ἔχουμε στὸν κόσμο, τὴν Τουρκία!
 Παραφράζοντας τὸν Δημοσθένη, θὰ μπορούσαμε νὰ ἐπαναδιατυπώσουμε τὴν πασίγνωστη φρᾶσι του ὡς «Δεῖ δὲ ὄρχεων καὶ ἄνευ τούτων οὐδέν ἐστι γενέσθαι τῶν δεόντων» ἤ, ἐπὶ τὸ εὐπρεπέστερον, «θαρσεῖν χρή», διότι αὐτὸ κυρίως λείπει ἀπὸ τοὺς ὑποτιθεμένους ἡγέτες μας, ἀκόμη καὶ ἀπ' αὐτούς, οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται φιλοπάτριδες (ἂν μεταξύ τους εὐδοκιμῆ αὐτὸ τὸ εἶδος).
 Ἂς ἀναφέρουμε ἀκόμη, ὅτι «ἀκρογωνιαῖος λίθος» ὅλων τῶν ΑΟΖ, ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ἀνακηρύξουμε, παραμένει ἐκείνη τοῦ Καστελλορίζου, ἡ ὁποία μᾶς ἐπιτρέπει τὴν πρόσβασι στὴν ἀντίστοιχη ΑΟΖ τῆς Κύπρου καί, μέσῳ αὐτῆς, σ' ἐκείνην τοῦ Ἰσραήλ, ἀποκλείοντας ταυτοχρόνως τὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν ΑΟΖ τῆς Αἰγύπτου.
 Ἄραγε, ὁ κ. Δρούτσας, ὡς ΥΠ.ΕΞ., ἄφησε αὐτὸ τὸ ἐνδεχόμενο ἀνοικτὸ ἢ συνῆψε moratorium μὲ τὸν κ. Νταβούτογλου, συμφώνως πρὸς τὸ ὁποῖο, τὸ Καστελλόριζο δὲν διαθέτει ΑΟΖ;
 Ζοῦμε δυστυχῶς σὲ μία ἐποχή, στὴν ὁποία ὁ Ἐφιάλτης θὰ μποροῦσε νὰ θέση ὑποψηφιότητα γιὰ τὸ βραβεῖο φιλοπατρίας καὶ νὰ τὸ κερδίση!!!

http://ethniki-eteria.blogspot.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου