Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

6-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941, ΟΤΑΝ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γράφει ο Γιάννης Αθανασόπουλος, Ιστορικός, Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, κατεύθυνση Ιστορίας.

6 Απριλίου 1941, η μέρα που η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην μαχόμενη Ελλάδα. Στις 5.30′ το πρωί ο πρεσβευτής Έρμπαχ επισκέπτεται τον πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κορυζή ζητώντας να εισέλθουν στα εδάφη της χώρας γερμανικά στρατεύματα εξαιτίας της αφίξεως βρετανικών στρατευμάτων. Ο Κορυζής σαν νέος Μεταξάς είπε ένα δεύτερο ιστορικό «ΟΧΙ» λιγότερο γνωστό σήμερα. Σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής ο πρωθυπουργός της Ελλάδας απήντησε στον Έρμπαχ πως «… η Ελλάς, υπεραμυνομένη του πατρίου εδάφους θ΄αντιτάξη αντίστασιν εις την απόπειραν των Γερμανικών στρατευμάτων».
Το Γενικό Στρατηγείο του Ελληνικού Στρατού εξέδωσε το υπ΄αριθμόν 162, πολεμικό ανακοινωθέν: «Πρωία 6ης Απριλίου 1941. Από της 5.15΄ώρας της σήμερον ο εν Βουλγαρία γερμανικός στρατός προσέβαλεν απροκλήτως τα ημέτερα στρατεύματα της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. Αι δυνάμεις μας αμύνονται του πατρίου εδάφους».
Η σημαντική αντίσταση όμως που συνάντησαν οι Γερμανοί τους προκάλεσε αρχικό αιφνιδιασμό καθώς θεωρούσαν πως θα είχαν εύκολη και γρήγορη προέλαση. Το γερμανικό Τηλεγραφικό Πρακτορείο μάλιστα επιβεβαίωσε το γεγονός. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελληνικός Αγών» και το υπ΄αριθμόν 163 Πολεμικό Ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου, στις πρώτες επιχειρήσεις οι Γερμανοί είχαν σημαντικές απώλειες καθώς 10 άρματα μάχης συνετρίβησαν ενώ καταρρίφθηκαν 9 Στούκας, πέρα από πολλούς Γερμανούς αιχμαλώτους που συνελήφθησαν.
Η πίστη στον αγώνα είναι έκδηλη από τα διαγγέλματα του Βασιλέως Βεωργίου Β΄, του Αρχιστράτηγου Αλέξανδρου Παπάγου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρύσανθου προς τον Ελληνικό λαό και στρατό, που οπωσδήποτε ενθουσίασαν και εμψύχωσαν ακόμη περισσότερο.
Το διάγγελμα του Γεωργίου Β΄:
» Έλληνες,
Νέος εχθρός προσέβαλε σήμερον την πρωίαν την τιμή της Πατρίδος μας. Χωρίς καμμίαν προειδοποίησιν, την ίδιαν στιγμήν κατά την οποίαν επεδίδετο από την Γερμανικήν Κυβέρνησιν εις την Ελληνικήν έν έγγραφον, αναγγέλλον απλώς την ενέργειάν της, τα Γερμανικά στρατεύματα εκτύπησαν τα σύνορά μας.
[…]
Θα νικήσωμεν! Με την βοήθειαν του Θεού και την ευλογίαν της Παναγίας, θα νικήσωμεν! Η Ιστορία των Εθνών θα γράψη, ακόμη μίαν φοράν, ότι η χώρα την οποίαν λάμπρυνε ο Μαραθών και η Σαλαμίς, δεν υποκύπτει, δεν κάμπτεται, δεν παραδίδεται.
Όλοι μαζί, Έλληνες, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, υψώσατε το ανάστημά σας, σφίξατε τους γρόνθους σας και σταθήτε εις το πλευρόν μου, προασπισταί της Ελληνικής Πατρίδος, της χθεσινής, της σημερινής και της αυριανής, αντάξιοι των προγόνων σας, παραδείγματα εις τους επιγόνους σας, πρόμαχοι της ελευθερίας της βγαλμένης από τα κόκκαλα των Ελλήνων τα ιερά.
Εμπρός, τέκνα της Ελλάδος, εις τον υπέρ πάντων αγώνα!»
Ο Αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος στην ημερήσια διαταγή του προς τον Ελληνικό Στρατό ανέφερε:
» Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώται.
Διά μία ακόμη φοράν τα Ελληνικά όπλα καλούνται να υπερασπιστούν το πάτριον έδαφος. Ένας επιπλέον εισβολεύς, ένας επιπλέον αντίπαλος ανήκων ατυχώς εις την ομάδα των αυτοκαλουμένων πεπολιτισμένων κρατών, επιχειρεί να καταπατήση τα Ιερά του Έθνους.
Θ΄αντιστώμεν και θα νικήσωμεν, όπως ενικήσαμεν και τον άλλο πολυάριθμον εχθρόν όπως αντεστάσθημεν και εις εκείνου τας ορδάς και τας περιφρονητικάς διά την προσφιλή Πατρίδα μας αξιώσεις.
Θα νικήσωμεν, διότι θα πολεμήσωμεν πάλιν, υπό την Σημαίαν της υπερτάτης Δικαιοσύνης και διότι παρά το πλευρόν μας ίσταται συμπολεμιστής και αποφασιστικός σύμμαχος ο στρατός της πανίσχυρης Βρεταννικής Αυτοκρατορίας.
Θα πολεμήσωμεν αντιτάσσοντες εις την βίαν του επιδρομέως τα όπλα μας και τα στήθη μας, διδάσκοντες και τον νέον αντίπαλον ότι η Ελλάς, από την οποίαν ήντλησε τόσα πολύτιμα διδάγματα, δεν ατιμάζεται.
Μαχηταί του ιταλικού Μετώπου. Εξακολουθήσατε την ένδοξον και απαράμιλλον προσπάθειαν, κρατούντες πάντοτε το πέλμα σας και υπό την θέλησίν σας τον αντίπαλόν σας. Προσθέσατε νέας δάφνας εις τας σημαίας σας.
Μαχηταί του γερμανικού Μετώπου. Αποδείξατε ότι είσθε ισάξιοι των συναδέλφων σας του ιταλικού Μετώπου.  Φιλοδοξήσατε να προσθέση τε νέας ενδόξους σελίδας εις την Ιστορίαν του Έθνους μας.
Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώται. Ο Θεός της Ελλάδος είνε μαζί μας. Η Θεομήτωρ Μαρία θα μας παρακολουθήση με στοργήν εις τους νέους αγώνες μας.
[…]
Με τους Βρεταννούς αδελφούς μας εν όπλοις και εν ψυχαίς – διότι είνε αδελφοί μας πλέον και αι δύο χώραι ακολουθούν ηνωμέναι την ιδίαν φωτεινήν λεωφόρον που οδηγεί εις τον δύσκολον θρίαμβον, θα διαφυλάξωμεν την τιμή της Πατρίδος μας.
[…] υπό την σκέπην του Θεού θα προχωρήσωμεν προς την Νίκην. Την τελικήν πλέον, την λαμπροτέραν, την ιερωτέραν Ελληνικήν Νίκην, η οποία και την φοράν αυτήν – ουδείς το αμφιβάλλει – θα είνε ιδική μας».   
Και η Ιερά Σύνοδος απηύθυνε διάγγελμα εμψυχώσεως προς τον Ελληνικό Λαό και Στρατό, το οποίο υπογράφεται από Μητροπολίτες μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το όνομα του Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου:
«Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
Από της σήμερον ημέρας  και έτερος εχθρός , η Χιτλερική Γερμανία, αδίκως και ανάνδρως επιτίθεται κατά της ιεράς ημών Χώρας.
Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και η Εθνική Κυβέρνησις καλούσιν ημάς εις νέας θυσίας προς υπεράσπισιν της Πίστεως ημών και του δικαίου και της ελευθερίας.
[…]
Επί τη πίστει ταύτη η Εκκλησία της Ελλάδος ευλογεί τους νέους ιερούς αγώνας και εύχεται, ίνα ο ισχυρός του Κυρίου Βραχίων κατευθύνη τους πιστούς συμμάχους Στρατούς εις νέα τρόπαια νίκης και θριάμβους προς διάσωσιν του κινδυνεύοντος χριστιανικού πολιτισμού, εν ώ και μόνω είνε δυνατόν να ζώσι καλώς οι ευγενείς Λαοί. «Αλλ΄ή καλώς ζήν ή τεθνηκέναι τον ευγενή χρή».
Η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μετά πάντων ημών». 


ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου