Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Γράφει ο Κώστας Χατζησταύρου
 
Το ιδεολογικό πόνημα έχει δημοσιευθεί από την διεύθυνση ιδεολογίας του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στο εθνικιστικό περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ τεύχος 39 - Ιούλιος 1977

Απέναντι στην ισοπεδωτική λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης και των ψευδοιδεολογικών συνιστωσών της, του φιλελευθερισμού και του Μαρξισμού δημιουργούμε μια ιδεολογική δεξαμενή, οπλίζουμε ιδεολογικά τους νέους Εθνικιστές και ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να παραχαράξει, να διαστρεβλώσει και να «λεκιάσει» την φυσική ιδεολογία του ανθρώπου, τον Εθνικισμό. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τις νεότερες γενεές, τους νέους και τις νέες των Ελλήνων τους οποίους καλούμε να γνωρίσουν την κοσμοθεωρία και την ιδεολογία του ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ και  να γίνουν ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ του μέλλοντος που τους ανήκει. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
 
Είναι σαφής ή πίστι μας στην συγκεκριμένη ιστο­ρική αποστολή του Ελληνισμού. Ή ιστορική ανα­δρομή και ή συνειδητοποίησι της ταυτότητος της Ελ­ληνικής φυλής, πού εκφράζεται μέ τό ιστορικό της παρελθόν, αποδεικνύουν τήν πραγματικότητα, ότι ή Ελληνική φυλή αποτελεί γεννήτορα πολιτισμού. Ποια άλλη ίδιότης θα ήταν σπουδαιότερη άπ' αυτήν; Τι τό μεγαλειωδέστερο και πλέον ανθρώπινο θα μπορού­σε να όραματισθή μια φυλή; Και πόσο απέχει αυτή ή φιλοδοξία από τις χωρίς νόημα επιδιώξεις των συγ­χρόνων αυτοκρατοριών-τεράτων;
"Ενα τεράστιο, μεγάλης σημασίας για τήν ανθρωπότητα, έργο έχει να επιτέλεση ή Ελληνική φυλή.

Υπάρχουν όμως οί δυνατότητες για να γίνη τό όραμα αυτό πραγματικότης; Και αν ναι, ποιες εί­ναι οί δυνατότητες της Ελληνικής φυλής, τι ικανότητες δημιουργίας έχει σήμερα ό Ελληνισμός;
Αρχικά παρουσιάζεται ή ανάγκη να γίνη αναφο­ρά στήν σημερινή κατάστασι του Ελληνισμού. Πώς δηλαδή παρουσιάζεται ή Ελληνική φυλή και πώς προοιωνίζεται τό μέλλον της. Υπάρχει μια πολύ δυσάρεστη διαπίστωσι πού πρέπει να σταθούμε οπωσδήποτε. Είναι τό γεγονός της συρρικνώσεως του Ελ­ληνισμού, πού πριν άπό εκατό περίπου χρόνια κυριαρχούσε στή χερσόνησο του Αίμου και στήν περιο­χή τής ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Υπήρχαν ανθούσες και πολυπληθείς Ελληνικές παροικίες στήν Κεντρική και τήν Ανατολική Ευρώπη, στήν Μέ­ση Ανατολή και στήν Βόρειο Αφρική (Αίγυπτος). Σήμερα ό Ελληνισμός, τραγικά ακρωτηριασμένος μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή, καταλαμβάνει τό χώρο πού είναι σήμερα τό Ελληνικό κράτος. Υπάρχει βεβαίως και ό απόδημος Ελληνισμός. Ή σύγκρισι όμως αποδεικνύει ότι ό Ελληνισμός έχει ύποστή τρομακτικής εντάσεως και εκτάσεως συρρίκνωσι, σέ σημείο μάλιστα νά άπειλήται και αυτή ή υπαρξί του. Υπάρχει δηλαδή μετά τό γεγονός της συρρικνώσεως, τό τραγικό πρόβλημα τής επιβιώσεως τής Ελληνικής φυλής.

Τό Ελληνικό "Εθνος σήμερα δοκιμάζεται. Ό σύγ­χρονος "Ελλην δέχεται τις επιδράσεις του περιβάλ­λοντος και τοϋ κλίματος της εποχής του. Δέχεται και υφίσταται τις συνέπειες τής πνευματικής και ψυχικής έρημώσεως, παρακμάζει. Έπί πλέον υπάρχουν τερά­στια κοινωνικά προβλήματα τά όποια κρατούν δέ­σμιο τον Ελληνικό λαό. Αλλά και οί επιδράσεις ά­πό τον διαρκώς αυξανόμενο εκφυλισμό σέ παγκό­σμια κλίμακα παίζουν σημαντικό ρόλο. Σήμερα, δυ­στυχώς αυτή είναι ή πραγματικότης, ό "Ελλην α­γνοεί τήν ιστορική αποστολή του "Εθνους του.Πα­ράλληλα τό σαθρό πολιτικό - οικονομικό κατεστη­μένο έχει δημιουργήση ενα εσωστρεφή Ελληνισμό μέ νοοτροπία έπαίτου. Διαρκώς υπάρχει ή ψευδαίσθησις ότι κάποιος «φιλέλλην» θά άποτελέση τον σω­τήρα του "Εθνους.

"Εχει διαστρεβλωθή τελείως ή αποστολή του Ελ­ληνισμού, ή πραγματικότης ότι ό
 Έλληνισμός πάντοτε υπήρξε εξωστρε­φής, πάντοτε υπήρξε φωτοδό­της τής ανθρωπότητας. Τά φαινόμε­να πού υπάρχουν είναι απογοητευτικά. Ή άναζήτησις προτύπων δυτικού ή ανατολικού τύπου δεν έχουν καμμία θέσι και δεν είναι δυνατόν νά αφομοιωθούν άπό τό βιοψυχικό υπόστρωμα τών Ελλήνων.

Αντίθετα υπάρχει αλυσίδα συνεχείας και τό χα­ρακτηριστικό ήταν πάντοτε ή δημιουργία πολιτιστι­κών κύκλων ανωτέρου επιπέδου. Τό ότι ανθρωπο­λογικές μελέτες απέδειξαν τήν συνέχεια τής Ελλη­νικής φυλής, ότι δηλαδή ό λαός πού κατοικεί σήμε­ρα στήν Ελλάδα είναι απόγονος τών αρχαίων Ελ­λήνων δεν πρέπει νά περνά απαρατήρητο. Αυτή ή καταγωγή τών σημερινών Ελλήνων γεννά προοπτι­κές. Δημιουργεί υποχρεώσεις στο Ελληνικό "Εθνος. Πρέπει νά άντιληφθή και νά επιτέλεση τήν ιστορι­κή του αποστολή. Πρέπει ή Ελληνική σκέψις νά
μεταλαμπαδευθή και πάλι στήν ανθρωπότητα, γιατί στήν Έλληνογενή δύσι έχει σήμερα διαστρεβλωθή. Πρέπει νά παύση νά είναι εσωστρεφής ό Ελληνισμός και νά γίνη, όπως του αρμόζει, εξωστρεφής. Πρέ­πει ό Λαός τών Ελλήνων νά γί­νη   υποκείμενο τής   ιστορίας.

Τό γεγονός τής ιστορικής αποστολής του Ελλη­νισμού υπήρξε ερέθισμα γιά πολλούς "Ελληνες. Υ­πάρχει μία συνέχεια πνευματική και ψυχική πού ξε­κινά άπό τά χρόνια τής σκλαβιάς του Γένους και φθάνει μέχρι τήν εποχή μας. Υπήρξαν φωτισμένα μυαλά τής Ελληνικής φυλής πού συνθέτουν τήν α­λυσίδα τών προφητειών του Νεοελληνισμοϋ και τής ιστορικής αποστολής του. Πρέπει νά αναφερθούν τά ονόματα του Νικολάου Σοφιανού, του Κυρίλλου Λούκαρι, του Διονυσίου του φιλοσόφου, τοϋ Ηλία Μηνιάτη, του Ευγενίου Βούλγαρι, του Ρήγα Βελεστινλή τοϋ Αθανασίου Ψαλίδα, τοϋ Αδαμαντίου Κοραή, του Άνθιμου Γαζή, τοϋ Κωνσταντίνου Κούμα, τοϋ Αν­δρέα Κάλβου, τοϋ Διονυσίου Σολωμού, τοϋ Κωστή Παλαμά, τοϋ Θ. Βορέα τοϋ 'Αθ. Πετσάλη Διομήδη. Μαζί μ' αυτούς σέ εξέχουσα θέσι ό Περικλής Γιαν­νόπουλος μέ τον "Ιωνα Δραγούμη.

Ή μελέτη του έργου τών προφητών αυτών του Νεοελληνισμοϋ συμβάλλει στην συνειδητοποίησι της ι­στορικής αποστολής.
Σήμερα μέ την θεοποίησι τής άποπροσανατόλιστης αμφισβητήσεως και του ακράτου υλισμού, ιδανικά όπως είναι ή ιστορική αποστολή του Ελληνισμού, ή μεταλαμπάδευσις τής Ελληνιστικής σκέψεως και ό εξανθρωπισμός τής οικουμένης θα αφήσουν πολλούς αδιάφορους. "Η συνεχής  όμως προσπάθεια, ή άγωνιστικότης, ή σωστή δημιουργία και ή κατάληλη διαφώτισις θα φέρουν αποτέ­λεσμα.

Τό ιδανικό τής ιστορικής αποστολής του Ελλη­νισμού θα άποτελέση καθοδηγητικό σημείο για τον αγώνα του Εθνικισμού.
Δέν ελκύουν τον "Ελληνα τά ποταπά συνθήματα του ευδαιμονισμού και τής λήθης του ιστορικού πα­ρελθόντος. Απαραίτητη προϋπόθεσις γιά τήν άνέλιξι του Γένους τών Ελλήνων αποτελεί ή συνειδητοποίη­ση τής ιστορικής του αποστολής.
Γιά νά προστεθή ένας κρίκος ακόμα στήν αλυσί­δα....
Γιά νά πραγματοποιηθή ή κοσμοθεωρητική προο­πτική του Λαού τών Ελλήνων.
 

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου