Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Το άρθρο που ακολουθεί γράφτηκε και δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1977, δηλαδή τριάντα επτά χρόνια πριν. Πολλά παρόμοια κείμενα που έχουμε δημοσιεύσει μας δικαιώνουν για τις πολιτικές αναλύσεις που κάναμε ως Εθνικιστές μέσα από το Ενιαίο Εθνικιστικό Κίνημα. Όμως στο συγκεκριμένο άρθρο χαράζαμε και την γραμμή που έπρεπε να ακολουθήσει  ο Εθνικισμός για να μπορέσει να ηγηθεί της χώρας. Τα συμπεράσματα σας καλούμε να τα εξάγετε μόνοι σας ...
 
Γράφει ο Τάκης Πάλλης 
Εθνικιστικό περιοδικό "ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ" τεύχος 42 1η Σεπτεμβρίου 1977

Οι καιροί πού έρχονται θα είναι δύσκολοι και α­ποφασιστικοί για τό Μέλλον του Εθνικισμού. Παρ’ όλα τά συνδυασμένα πλήγματα πού δέχθηκε και δέ­χεται συνεχώς, άπό τό Πολιτικό κατεστημένο της Αρνήσεως και από τούς αντικειμενικούς συμμάχους του της «άλλης όψεως του νομίσματος», τούς Σλαβομπολσεβίκους και τούς λούστρους τους, ό Εθνικισμός εί­ναι πιό ζωντανός παρά ποτέ!

Σε αυτό συντείνει — στην περίπτωσι της Ελλά­δος — ή συνειδητοποίησις των προδοσιών" και τών συνθηκολογήσεων του Αρνητικού Πολιτικού Κα­τεστημένου, στα βασικά εθνικά θέματα της Κύπρου και του Αιγαίου.
Περίτρανες αποδείξεις της ζωντάνιας του Εθνι­κισμού είναι ο ενθουσιασμός τών έπιστράτων του ΄74 — παρ’ όλη την αντιδημοτικότητα της τότε κυβερ­νήσεως — πριν από την ψυχρολουσία της προδο­σίας! Υπάρχουν κι άλλες: α) Ή παρ' όλη την τρο­μοκρατία και τό αρνητικό κλίμα, αθρόα προσέλευσις νέων πρός τά ελάχιστα και αδύνατα οικονομικώς εθνικιστικά κινήματα β) Ή συμπόρευσις με τό κλίμα μέν, αλλά διαφοροποιημένη στά εθνικιστικά ζητήμα­τα της άποπροσανατάλιστης Νεολαίας μέ τό ΠΑΣΟΚ. γ) Ή ανάγκη στην οποία βρίσκονται ακόμη και οί Σλαβομπολσεβίκοι και οι παραφυάδες τους, νά καλ­λιεργούν εθνικιστικά συνθήματα, ανεξάρτητα του απατηλού περιεχομένου της...

"Εχοντας συνειδητοποιήσει τόν θανάσιμο αυτό κίν­δυνο, .τό Αρνητικό Πολιτικό Κατεστημένο βιάζε­ται, μέ κάθε τρόπο και θυσία, νά «κλείση» τό γρηγορώτερο τά Εθνικά Θέματα της Κύπρου και του Αίγαίου, συνθηκολογώντας στην ουσία σέ όλες τις ξένες απαιτήσεις.

 Για νά τό κατορθώση όμως, πρέ­πει απαραιτήτως νά έπιτύχη τό ασφυκτικό περιτύλι­γμα — την άλυσόδεσι — της Χώρας στό γενικώτερο διεθνιστικό πλαίσιο τών Αρνητικών Πολιτικών Κα­τεστημένων, δηλαδή στην ΕΟΚ, την όποια παρου­σιάζει σάν ..εναλλακτική πανάκεια καί «πολιτικό οργανισμό»! Ξέρει πολύ καλά ότι η ΕΟΚ δεν είναι τίποτ' άλλο από ένας συνεταιρισμός οικονομικών συμ­φερόντων του Διεθνισμού. 'Αλλά εξαπατά θεληματι­κά τό "Έθνος, ώστε νά τό άλυσοδέση καλύτερα και νά ήσυχάση άπό τήν απειλή του Εθνικισμού, ξεπου­λώντας και πνίγοντας τά στοιχεία πού τόν τρέφουν!

Μέ τις προοπτικές αυτές, ή Γραμμή πού πρέπει νά άκολουθήση ό Εθνικισμός είναι σαφέστατα προ­διαγεγραμμένη:

α) Νά διακηρύξη απερίφραστα τήν ιδεολογία του Εθνικισμού, εναντίον του Συστήματος Εκμεταλλεύ­σεως τών Αρνητικών Πολιτικών Κατεστημένων.
Νά διακηρύξη την Ένόρασι της Όργανικής Κοινωνίας, τών δεσμών τών Παραγωγικών Τάξεων, άπό αυτές και πρός αυτές...

β) Νά δημιουργήση τόν Πολιτικό Όργανισμό πού εκφράζει τήν Ιδεολογία αυτή, έκτος άπό πρόσωπα και «φίρμες» του Αρνητικού Πολιτικού Κατεστημέ­νου, οί όποιες έχουν καταντήσει πλέον αξιοθρήνητες «μούτσουνες». Τό "Εθνος χρειάζεται Νέα Πνοή, Νέο Δρόμο και Νέους Έκφραστάς του. Θα τούς βρή μόνο σέ Νέους "Ανθρώπους, αμόλυντους άπό τό βρωμερό παρελθόν...

γ) Νά δημιουργήση τήν στελέχωσί του, αυστηρά επιλεκτική, ώστε, τήν Μεγάλη Στιγμή, νά είναι σέ θέσι νά πλαισίωση τό Μαζικό Κίνημα.

δ) Νά διευκρίνηση τήν πρακτική πλευρά της Κο­σμοθεωρίας του, όσον άφορά στά πρακτικά προβλή­ματα πού προκύπτουν άπό τόν κυκεώνα πού δημιούρ­γησαν οι Όλετήρες του "Εθνους. Τί Κοινωνία θέλει και πώς θά τήν οργανώση... Τί είδους Έπανάστασι θέλει και πώς θά τήν πραγματοποίηση... Τί Οικονο­μία θέλει και πώς θά τήν οργανώση... Τί Παιδεία θέλει και ποιους στόχους και μέσα θά της δώση... Τί Διανόηση χρειάζεται και πώς θά τήν δημιουργήση... Τί Εξωτερική Πολιτική θέλει και πώς θά τήν έπι­τύχη...

ε) Νά δημιουργήση τόν Μηχανισμό Διεισδύσεως στόν Λαό κατά τομείς και κατά επαγγελματικές τά­ξεις, διακηρύσσοντας ότι μόνον ο Εθνικισμός είναι πραγματικά Λαϊκός και ότι μόνο στον Λαό και στις ζωτικές παραγωγικές του δυνάμεις μπορεί νά στηρί­ζεται...

στ) Νά απαλλαγή άπό τά συμπλέγματα ένοχης, κατωτερότητος και άνικανότητος νά δώση απαντή­σεις, πού κατόρθωσαν νά του επιβάλουν τά Άρνητικά Πολιτικά Κατεστημένα καί τά όργανα τού Συ­στήματος τους, διακηρύσσοντας  μέ τό κεφάλι ψη­λά καί τά μάτια ΐσια μπροστά τί είναι καί τί θέ­λει...

ζ) Νά αύτοχρηματοδοτηθή μέ κάθε τρόπο, βαθμι­αία, κλιμακωτά, άφού ή χρηματοδότησις δεν θά τοΰ δοθή ποτέ χωρίς απαραδέκτους όρους, όσο βρίσκεται σέ αδυναμία.
Μόνον όταν αύτοδυναμωθή, θά τρέξουν καί θά προσφύγουν σ' αυτόν έκεΐνοί πού σήμερα κρύ­βονται στις τρύπες τους, ή συνθηκολογούν μέ τόν Κοινό Εχθρό...

http://koinosparanomastis.blogspot.gr/2014/11/blog-post_47.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου